Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 13:15 Uchwała nr CXXV/283/2022 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2022
11.01.2022 13:05 Uchwała nr CXXIV/282/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku.
28.12.2021 11:30 Uchwała nr CXXIII/278/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie deklaracji przejęcia przez Powiat Lipski dróg powiatowych wybudowanych w ramach inwestycji GDDKiA.
08.12.2021 13:20 Uchwała nr CXXI/273/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
08.12.2021 13:14 Uchwała nr CXXI/272/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
26.11.2021 11:14 Uchwała nr CXX/271/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r."
23.11.2021 14:15 Uchwała nr CXIX/269/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania składu Komi8sji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r." oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
23.11.2021 14:05 Uchwała nr CXIX/267/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zwyboru dugosci okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
23.11.2021 13:40 Uchwała nr CXVI/257/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
23.11.2021 13:39 Uchwała nr CXVI/256/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
23.11.2021 13:37 Uchwała nr CXVI/255/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
23.11.2021 13:35 Uchwała nr CXVI/254/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:34 Uchwała nr CXVI/253/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Siennie
23.11.2021 13:33 Uchwała nr CXVI/252/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
23.11.2021 13:20 Uchwała nr CXVI/251/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
23.11.2021 13:19 Uchwała nr CXVI/250/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:17 Uchwała nr CXVI/249/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku
23.11.2021 13:16 Uchwała nr CXVI/248/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku
23.11.2021 13:12 Uchwała nr CXVI/247/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
23.11.2021 13:04 Uchwała nr CXVI/246/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:02 Uchwała nr CXVI/245/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy społecznej w Lipsku
23.11.2021 13:01 Uchwała nr CXVI/244/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
17.11.2021 14:17 Uchwała nr CXVIII/262/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2022r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fijasowej na lata 2022-2027.
02.11.2021 12:32 Uchwała nr CXVII/261/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
21.10.2021 14:54 Uchwała nr CXVI/258/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022r."
11.10.2021 11:29 Uchwała Nr CXI/238/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
08.10.2021 13:47 Uchwała nr CVIII/235/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lipskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu
08.10.2021 08:02 Uchwała Nr CVII/229/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
07.10.2021 11:39 Uchwała Nr CVII/228/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie
07.10.2021 11:35 Uchwała Nr CVII/227/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
15.06.2021 12:19 Uchwała Nr CIII/225/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2020
02.06.2021 09:31 Uchwała Nr CII/223/2021 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
02.06.2021 09:27 Uchwała Nr CII/222/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie powiatu lipskiego
02.06.2021 09:23 Uchwała nr CII/221/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXII/186/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku Panu Karolowi Mordakowi do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
02.06.2021 09:06 Uchwała Nr CII/220/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach na rok 2021
02.06.2021 08:55 Uchwała Nr CII/219/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku na rok 2021
02.06.2021 08:38 Uchwała Nr CII/218/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku
02.06.2021 08:23 Uchwała Nr CII/217/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
02.06.2021 07:57 Uchwała nr CII/216/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Lipskiego nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Lipsku
10.05.2021 15:30 Uchwała Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

1 2 następna