Deklaracja Dostępności

­

Starostwo Powiatowe w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-02-10

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, 
  • na stronie opublikowano materiały niezgodne ze standardem WCAG 2.1 powierzone przez podmioty zewnętrzne.

 

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy  użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA).

 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-22.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych narzędzi do oceny strony.

 

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Tkaczyk. Kontaktować można się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem admin@powiatlipsko.pl. a także dzwoniąc na numer telefonu 48 3783030.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku, zlokalizowane jest w trzech budynkach:

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Rynek 1 w Lipsku (siedziba główna)

 

Bezpośrednio do drzwi głównych budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zarówno przy schodach jak i podjeździe, po obu stronach znajdują się poręcze. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona (szeroki chodnik, który jest obniżony przed schodami oraz podjazdem). Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość i otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście do budynku. Ze względu na brak różnicy poziomów wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody mają odpowiednią szerokość biegu i są wyposażone w poręcz (nie są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia). W budynku znajduje się winda o odpowiedniej wielkości (bez sygnalizacji dźwiękowej o zamykaniu i otwieraniu drzwi). W windzie przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie, nie ma w niej poręczy po obu stronach (jest jedna poręcz na wprost). Szerokość korytarzy umożliwia swobodny manewr osobie na wózku. Na parterze znajduje się punk obsługi, co pozwala na załatwienie sprawy bez pokonywania dodatkowych barier architektonicznych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych, oznaczone kolorem niebieskim.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Partyzantów 4 w Lipsku (Wydział Komunikacji i Transportu).

 

Budynek ma trzy wejścia, dwa od strony ulicy Partyzantów i jedno od podwórza służącego jako parking dla pracowników i użytkowników budynku. Do wszystkich wejść prowadzą kilkustopniowe schody. Schody od ul. Partyzantów mają po obu stronach poręcze. Główne wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu jest oznaczone. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek został wyposażony w schodołaz gąsienicowy z długimi rampami najazdowymi umożliwiający osobie z niepełnosprawnością narządu ruchu bezpieczne pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów.Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona (szeroki chodnik). 

 

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Wydział Komunikacji i Transportu mieści się na parterze. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Bezpośrednia obsługa odbywa się na „sali operacyjnej”, która znajduje się przy wejściu głównym.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe wyznaczone miejsce, znajduje się w odległości około 20 metrów od budynku.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Iłżeckiej 6 w Lipsku (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

 

Do budynku prowadzi chodnik oraz droga dojazdowa; w kierunku drzwi głównych równia pochyła - podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażony w jedną poręcz po stronie zewnętrznej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużego parkingu.

 

Budynek parterowy, nie ma zmian poziomów. Szeroki korytarz oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie, zostały wydzielone 3 miejsca parkingowe, oznaczone kolorem niebieskim.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 

Starostwo Powiatowe w Lipsku zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Lipsku przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.