Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2020 15:03 Uchwała Nr LXI/138/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
31.03.2020 14:59 Uchwała Nr LXI/137/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
31.03.2020 14:57 Uchwała Nr LXI/136/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
31.03.2020 14:51 Uchwała Nr LXI/135/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
31.03.2020 14:39 Uchwała Nr LXI/134/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
24.03.2020 09:03 Uchwała nr LX/133/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
24.03.2020 08:54 Uchwała Nr LIX/132/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponoszenie kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
24.03.2020 08:49 Uchwała Nr LIX/131/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
24.03.2020 08:38 Uchwała Nr LIX/130/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
24.03.2020 08:02 Uchwała nr LIX/129/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
17.03.2020 15:37 Uchwała Nr LVIII/128/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi gminnej nr 190504W w Ludwikowie gm. Sienno
17.03.2020 13:53 Uchwała Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
17.03.2020 13:48 Uchwała Nr LVII/126/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego
04.03.2020 13:24 Uchwała Nr LVI/125/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie zadań w ramach eksperymentu pedagogicznego w zakresie kształcenia w zawodzie technik masażysta
04.03.2020 13:05 Uchwała Nr LVI/124/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu znajdującego się na piętrze budynku położonego w Łaziskach 101
04.03.2020 10:58 Uchwała nr LVI/123/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
02.03.2020 12:44 Uchwała Nr LIV/122/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lipskiego
18.02.2020 10:34 Uchwała Nr LIII/121/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/119/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
31.01.2020 10:52 Uchwała nr LII/120/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
31.01.2020 10:29 Uchwała Nr L/119/2020 Zarządu Powiat w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
31.01.2020 09:54 Uchwała Nr L/118/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w 2020 roku”
08.01.2020 12:12 Uchwała Nr XLIX/117/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu SOW
07.01.2020 11:03 Uchwała Nr XLIX/116/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
07.01.2020 10:51 Uchwała nr XLIX/115/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020