Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2020 14:28 Uchwała Nr LXXXIV/195/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Domowi Pomocy Społecznej w Lipsku
16.12.2020 14:13 Uchwała Nr LXXXIV/194/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Domu Pomocy Społecznej w Lipsku na realizatora umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2020 oraz upoważnienia Dyrektora do realizacji grantu
30.11.2020 14:49 Uchwała Nr LXXXIII/191/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznych przebiegających przez teren gminy Sienno do kategorii dróg gminnych
30.11.2020 10:04 Uchwała Nr LXXXII/186/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku Panu Karolowi Mordakowi do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
24.11.2020 13:29 Uchwała Nr LXXXII/185/2020 Zarząd Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”
24.11.2020 11:55 Uchwała Nr LXXXI/184/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
13.11.2020 13:30 Uchwała Nr LXXX/182/202 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zatrudnienia Pana Karola Mordaka na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
10.11.2020 11:43 Uchwała Nr LXXX/181/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
10.11.2020 10:58 Uchwała LXXX/180/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2021 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027
22.10.2020 13:32 Uchwała Nr LXXVIII/178/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2021 r.”
22.10.2020 13:13 Uchwała nr LXXVIII/177/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Kaczorowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Siennie do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodów w Zespole Szkół Technicznych w Siennie”
22.10.2020 13:09 Uchwała nr LXXVIII/176/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Karolowi Mordakowi – p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Zakup ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem”
02.10.2020 14:27 Uchwała nr LXXVI/171/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Węgłowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Modernizacja strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą”
02.10.2020 14:21 Uchwała nr LXXVI/170/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Kaczorowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Siennie do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły, budynek internatu, budynek warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Siennie”
01.10.2020 11:21 Uchwała Nr LXXV/169/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
15.09.2020 14:38 Uchwała Nr LXXV/168/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Kosińskiemu – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie do realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach B, D
12.08.2020 11:15 Uchwała Nr LXXIII/164/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku Panu Karolowi Mordakowi do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
22.05.2020 07:59 Uchwała Nr LXVI/153/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2019
22.05.2020 07:55 Uchwała Nr LXVI/152/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: laptop albo tablet
22.05.2020 07:50 Uchwała Nr LXVI/151/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego do podmiotów wskazanych we Wniosku o przyznanie Grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła
14.05.2020 09:12 Uchwała Nr LXIV/148/20 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipskiego
28.04.2020 16:59 Uchwała Nr LXIV/146/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
28.04.2020 16:55 Uchwała Nr LXIV/145/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
28.04.2020 09:50 Uchwała nr LXIII/142/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” upoważnienia Pani Koryny Kucharczyk Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją programu
28.04.2020 08:26 Uchwała Nr LXIII/140/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
31.03.2020 15:03 Uchwała Nr LXI/138/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
31.03.2020 14:59 Uchwała Nr LXI/137/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
31.03.2020 14:57 Uchwała Nr LXI/136/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
31.03.2020 14:39 Uchwała Nr LXI/134/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
17.03.2020 15:37 Uchwała Nr LVIII/128/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi gminnej nr 190504W w Ludwikowie gm. Sienno
17.03.2020 13:53 Uchwała Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
17.03.2020 13:48 Uchwała Nr LVII/126/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego
04.03.2020 13:05 Uchwała Nr LVI/124/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu znajdującego się na piętrze budynku położonego w Łaziskach 101
02.03.2020 12:44 Uchwała Nr LIV/122/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lipskiego
08.01.2020 12:12 Uchwała Nr XLIX/117/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu SOW