Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2020 14:38 Uchwała Nr LXXV/168/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Kosińskiemu – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie do realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach B, D
02.09.2020 09:21 Uchwała nr LXXV/167/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
01.09.2020 09:04 Uchwała nr LXXIV/166/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku
12.08.2020 11:30 Uchwała Nr LXXIII/165/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku na realizatora projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz upoważnienia Dyrektora do realizacji projektu
12.08.2020 11:15 Uchwała Nr LXXIII/164/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku Panu Karolowi Mordakowi do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
04.08.2020 12:14 Uchwała Nr LXXII/163/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/118/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w 2020 roku”
04.08.2020 11:36 Uchwała Nr LXXII/162/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
04.08.2020 09:38 Uchwała nr LXXII/161/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
13.07.2020 09:21 Uchwała Nr LXXI/160//2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13.07.2020 09:13 Uchwała Nr LXXI/159//2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
30.06.2020 14:07 Uchwała nr LXX/158/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
24.06.2020 08:10 Uchwała Nr LXIX/157/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
24.06.2020 08:05 Uchwała nr LXVIII/156/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
16.06.2020 09:28 Uchwała nr LXVII/155/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
16.06.2020 09:12 Uchwała nr LXVII/154/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
22.05.2020 07:59 Uchwała Nr LXVI/153/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2019
22.05.2020 07:55 Uchwała Nr LXVI/152/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: laptop albo tablet
22.05.2020 07:50 Uchwała Nr LXVI/151/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego do podmiotów wskazanych we Wniosku o przyznanie Grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła
14.05.2020 09:37 Uchwała Nr LXV/1502020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipsku do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
14.05.2020 09:23 Uchwała nr LXV/149/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
14.05.2020 09:12 Uchwała Nr LXIV/148/20 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipskiego
14.05.2020 09:08 Uchwała Nr LXIV/147/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/132/2020
28.04.2020 16:59 Uchwała Nr LXIV/146/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
28.04.2020 16:55 Uchwała Nr LXIV/145/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
28.04.2020 16:48 Uchwała Nr LXIV/144/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XII/141/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok
28.04.2020 16:44 Uchwała Nr LXIV/143/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr LXIII/140/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
28.04.2020 09:50 Uchwała nr LXIII/142/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” upoważnienia Pani Koryny Kucharczyk Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją programu
28.04.2020 09:14 Uchwała Nr LXIII/141/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok
28.04.2020 08:26 Uchwała Nr LXIII/140/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
08.04.2020 15:02 Uchwała Nr LXII/139/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
08.04.2020 15:02 Uchwała Nr LXII/139/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
31.03.2020 15:03 Uchwała Nr LXI/138/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
31.03.2020 14:59 Uchwała Nr LXI/137/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
31.03.2020 14:57 Uchwała Nr LXI/136/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
31.03.2020 14:51 Uchwała Nr LXI/135/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2020
31.03.2020 14:39 Uchwała Nr LXI/134/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024
24.03.2020 09:03 Uchwała nr LX/133/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
24.03.2020 08:54 Uchwała Nr LIX/132/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponoszenie kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
24.03.2020 08:49 Uchwała Nr LIX/131/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
24.03.2020 08:38 Uchwała Nr LIX/130/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

1 2 następna