Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 10:22 Uchwała Nr XLVIII/114/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lipskiego
07.01.2020 10:18 Uchwała nr XLVIII/113/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
31.12.2019 10:09 Uchwała Nr XLVII/112/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi
12.12.2019 15:14 Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
12.12.2019 14:14 Uchwała nr XLVI/110/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
12.12.2019 14:00 Uchwała Nr XLV/109/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu „Aktywny samorząd”
12.12.2019 13:54 Uchwała Nr XLV/108/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu ze środków PFRON w ramach obszaru E ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
12.12.2019 13:51 Uchwała Nr XLV/107/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
12.12.2019 13:48 Uchwała Nr XLV/106/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
09.12.2019 09:13 Uchwała nr XLV/105/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
02.12.2019 15:01 Uchwała Nr XLIV/104/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
02.12.2019 14:58 Uchwała Nr XLIV/103/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”
02.12.2019 14:34 Uchwała Nr XLIV/102/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego
02.12.2019 14:26 Uchwała Nr XLIV/101/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
02.12.2019 14:21 Uchwała Nr XLIV/100/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
02.12.2019 14:12 Uchwała nr XLIV/99/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
02.12.2019 13:51 Uchwała Nr XLIII/98/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.11.2019 08:28 Uchwała Nr XLII/97/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
14.11.2019 09:27 Uchwała nr XLI/96/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
08.11.2019 12:04 Uchwała Nr XL/95/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
08.11.2019 11:20 Uchwała nr XL/94/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
08.11.2019 11:13 Uchwała XL/93/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2020 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024
04.11.2019 13:38 Uchwała Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
04.11.2019 13:27 Uchwała Nr XXXVIII/91/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
04.11.2019 13:21 Uchwała nr XXXVIII/90/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
29.10.2019 08:45 Uchwała Nr XXXVII/89/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
29.10.2019 08:26 Uchwała Nr XXXVII/88/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
29.10.2019 08:14 Uchwała Nr XXXVII/87/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
11.10.2019 15:06 Uchwała Nr XXXVI/86/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
11.10.2019 13:10 Uchwała Nr XXXVI/85/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
07.10.2019 08:43 Uchwała Nr XXXV/84/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 października 2019 roku sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
07.10.2019 08:34 Uchwała Nr XXXV/83/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
27.09.2019 13:49 Uchwała Nr XXXIV/82/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
23.09.2019 14:52 Uchwała Nr XXXIII/81/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2018-2020 projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
13.09.2019 08:32 Uchwała Nr XXXI/80/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
13.09.2019 08:15 Uchwała Nr XXXI/79/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
13.09.2019 07:59 Uchwała Nr XXXI/78/2019 Zarządu Powiatu w Lipskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
12.09.2019 15:24 Uchwała Nr XXX/77/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
29.08.2019 09:46 Uchwała Nr XXX/76/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
29.08.2019 09:35 Uchwała Nr XXX/75/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

1 2 3 następna