Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2017 14:35 Ucwała nr LXVII/118/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu
18.01.2017 14:33 Uchwała nr LXVII/117/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie z zmian w planie finansowym zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
18.01.2017 14:30 Uchwała nr LXV/116/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2016 rok
18.01.2017 14:28 Uchwałą Nr LXIV/115/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
18.01.2017 14:21 Uchwała Nr LXIV/114/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
18.01.2017 14:19 Uchwała Nr LXIII/113/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
18.01.2017 14:17 Uchwała Nr LXII/112/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
24.11.2016 09:49 Uchwała nr LXII/111/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 24 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z akresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017r.
22.11.2016 11:41 Uchwała Nr LXI/110/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017r."
22.11.2016 10:59 Uchwała Nr LXI/109/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia diagnozy zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Powiat Lipski na potrzeby projektu w ramach X Osi Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołąch zawodowych)-wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli
17.11.2016 13:25 Uchwała LX/108/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2017 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020
27.10.2016 09:45 Uchwała nr LVIII/107/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 października 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017 roku".
27.10.2016 09:40 Uchwała nr LVIII/106/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2017r."
27.10.2016 09:36 Uchwała nr LVIII/105/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 26 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Starostwa Powiatowego w Lipsku
27.10.2016 09:34 Uchwała nr LVIII/104/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie z
27.10.2016 09:30 Uchwała Nr LVI/103/2016 zarządu Powiatu w Lipsku z 6 października 2016 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
27.10.2016 09:28 Uchwała nr LV/102/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz iinych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
27.09.2016 11:24 Uchwała nr LIV/101/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 21 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipsku
27.09.2016 11:20 Uchwała nr LIV/100/2016 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21.09.2016r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinny dom dziecka w powiecie lipskim oraz Powiatowego Zespołu placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie-socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas
19.09.2016 14:05 Uchwała nr LIII/99/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz inych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
12.09.2016 09:36 Uchwała Nr LII/98/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu na d Wisłą
23.08.2016 13:22 Uchwała Nr LII/97/2016 Zarządu Powiatuw Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Powiatu Lipskiego z oragnizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
23.08.2016 13:16 Uchwałą Nr LII/96/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi i odrębnymi ustawami na rok 2016
23.08.2016 13:16 Uchwała Nr LII/97/2016 Zarządu Powiatuw lipsku
23.08.2016 13:13 Uchwała Nr LII/95/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
23.08.2016 13:11 Uchwała nr LII/94/2016 zarządu Powiatu w lipsku z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.
05.08.2016 11:12 Uchwała nr LI/93/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
05.08.2016 10:29 Uchwałą nr LI/92/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z 25 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
05.08.2016 10:11 Uchwałą Nr LI/91/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powit lipski
30.06.2016 13:22 Uchwała nr L/90/2016 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi o nr 2657L, klasy L położonej w Opolu Lubelskim
30.06.2016 11:35 Uchwała nr L/89/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016.
21.06.2016 12:51 Uchwała Nr XLIX/88/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
21.06.2016 12:50 Uchwała NrXLIX/87/2016 Zarządu Powiatuw Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w siennie
21.06.2016 12:43 Uchwała Nr XLIX/86/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
21.06.2016 12:39 Uchwała Nr XLIX/85/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
21.06.2016 12:37 Uchwała Nr XLIX/84/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu wyodrebnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych
21.06.2016 12:33 Uchwała Nr XLIX/83/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystapienia do realizacji projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" w spółfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ...
09.06.2016 09:50 Uchwała Nr XLVIII/82/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
09.06.2016 09:46 Uchwała Nr XLVIII/81/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Młodziezowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
01.06.2016 12:47 Uchwała nr XLVII/80/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016

1 2 następna