Uchwała Nr CXVI/258/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 21 października 2021 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz.945)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla zadania pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”, polegającego na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:    

                                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dygas Artur                                                                                   Sławomir Śmieciuch

Gaik Lucyna                

Ostrach Zbigniew        

Węgrzecka Maria        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr CXVI/258/2021
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 21 października 2021 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz.945) 
 
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla zadania pn.: „Realizacja zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”, polegającego na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
§ 2
 
1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Członkowie obecni na posiedzeniu:                       Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
 
Dygas Artur                   …………………………..,           …………………………………                                                                                                                        
                                                                                                       Sławomir Śmieciuch
 
Gaik Lucyna                   …………………………..,                     
 
 
Ostrach Zbigniew         …………………………..,
 
 
Węgrzecka Maria         ……………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVI/258/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022r."
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:21.10.2021 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:21.10.2021 14:54