Zarządzenie Nr 45/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 9 listopada 2020 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Lipsku powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Lipsku, w tym wdrażanie
i koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie Staroście Lipskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku, a także wspieranie Starosty Lipskiego w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

W skład zespołu wchodzą:

 1. Sekretarz Powiatu – Koordynator kontroli zarządczej;
 2. Skarbnik Powiatu;
 3. pracownik Starostwa Powiatowego w Lipsku, realizujący zadania z zakresu kontroli zarządczej.

§3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
 2. przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także o potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
 3. wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku;
 4. opracowywanie projektów planu działalności i sprawozdania z jego wykonania;
 5. koordynacja przygotowania i przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej;
 6. koordynacja funkcjonowania procesu zarzadzania ryzykiem;
 7. dokonywanie przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej (wyniki audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, skarg i wniosków, informacji prasowych, itp. – w zakresie, w jakim zawierają informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej);
 8. przygotowywanie rekomendacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku oraz gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych powiatu przedkładanych przez kierowników tych jednostek.

 

§4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Koordynatora kontroli zarządczej należy
w szczególności:

 1. koordynowanie działań dotyczących zadań określonych w § 3;
 2. określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
 3. przedkładanie staroście sprawozdań i raportów dotyczących kontroli zarządczej.

§5

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku do:

 1. udzielania Zespołowi ds. kontroli zarządczej wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
 2. terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Koordynatora kontroli zarządczej stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§6

Zobowiązuje się naczelników wydziałów oraz kierowników referatów do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia, wszystkich podległych pracowników.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:09.11.2020 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:16.11.2020 08:35