Uchwała Nr XXVIII/162/2020
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) uchwala się, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

                                                              Józef Sosnowski

 

 

UZASADNIENIE

 

Art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobowiązuje powiaty do opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Proponowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026 stanowi schemat postępowania wobec problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu lipskiego. Ponadto zakłada podejmowanie działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań. Program został poddany konsultacjom przez realizatorów programu.           
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu w Lipsku niniejszej Uchwały.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:09.10.2020 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dyrektor PCPR
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:09.10.2020 12:28