UCHWAŁA NR CXIV /217 /2018

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 w sprawie: przekazania w formie darowizny mienia ruchomego, stanowiącego    
                     własność Powiatu Lipskiego.

Na podstawie:

-  art. 32 ust. pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym
        (tekst jedn. Dz.U. z 2018.poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przekazanie  w formie darowizny mienia ruchomego będącego własnością Powiatu Lipskiego w postaci wyposażenia oraz instrumentów muzycznych, stanowiących składniki majątku zlikwidowanego w dniu 31.08.2018 r. Ogniska Muzycznego z siedzibą w Siennie, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno,

§ 2

1. Przekazanie mienia, o którym mowa w § 1 nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                           Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                                                                                    Roman Ochyński

Lucja Śmieszek                   

UZASADNIENIE

W dniu 8.10.2018 r. Gmina Sienno z siedzibą w Siennie, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Lipsku z prośbą o przekazanie w formie darowizny wyposażenia oraz instrumentów stanowiących wyposażenie Ogniska Muzycznego w Siennie, które zakończyło działalność  z dniem   31.08.2018 r, na potrzeby Szkoły Muzycznej I – go stopnia w Siennie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXIV/217/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:10.10.2018 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:10.10.2018 11:40