Uchwała nr CX/206/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 23 sierpnia 2018r.

 

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka   z ubóstwem”, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia   5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. 2018r. poz. 1265 i 1149),

 

            Zarząd Powiatu Lipskiego, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się przystąpienie PUP w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.                                       Umowa numer  RPMA.09.01.00-14-99-32/17-00. Okres realizacji projektu „Razem łatwiej” od 01.07.2018r. do 30.04.2020r., realizowanego przez PCPR w Lipsku.

§2

Upoważnia się p.o dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku Annę Świderską do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu „Razem łatwiej”, o którym mowa w §1.

§3

            W czasie nieobecności p.o dyrektora PUP odpowiedzialną za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu, o którym mowa w §1, czyni się zastępcę dyrektora Agnieszkę Rutkowską, która podejmuje wszystkie czynności niezbędne do jego wykonania.

§4

Upoważnia się p.o dyrektora PUP w Lipsku Annę Świderską do udzielania dalszych upoważnień do realizacji projektu dla pracowników PUP w Lipsku.

                                                           §5

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w PUP w Lipsku lub z chwilą jego odwołania.

§6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                            Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria   

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu "Razem łatwiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu".
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:24.08.2018 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Świderska
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:24.08.2018 09:58