Rada powiatu jest organem  stanowiącym i kontrolnym  powiatu.

Do właściwości rady powiatu należy w szczególności:
 •     stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 •     wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 •     powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu,
 •     stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 •     uchwalanie budżetu powiatu,
 •     rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 •     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, 
 •     określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 •     podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 •     podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje rady powiatu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:10.06.2014 16:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.12.2018 12:03