wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.06.2014 16:43

Kompetencje rady powiatu

Rada powiatu jest organem  stanowiącym i kontrolnym  powiatu.

Do właściwości rady powiatu należy w szczególności:
  •     stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  •     wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
  •     powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu,
  •     stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
  •     uchwalanie budżetu powiatu,
  •     rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
  •     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, 
  •     określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  •     podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  •     podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje rady powiatu
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 16:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż