Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/19/2019 ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania czynności związanych z realizacją w latach 2020- 2022 projektu ,, Razem łatwiej II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2022, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/18/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/18/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/18/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/17/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/16/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia17 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI/15/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna