Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr Ra.36.2019 Składu Orzekającego RIO Warszawie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Powiat w Lipsku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje Radnego Jerzego Paska złożone w dniu 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI/19/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania czynności związanych z realizacją w latach 2020- 2022 projektu ,, Razem łatwiej II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2022, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/18/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/17/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/16/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia17 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr VI/15/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/14/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/13/2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała V/11/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/9/2018 Zarządu Powiatu w Lpsku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/8/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/7/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/6/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/5/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/4/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr AG.272.1.2.2019 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 5/2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna