Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2021 15:30 Uchwała Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
21.04.2021 10:30 Uchwała nr XCIX/213/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
21.04.2021 10:19 Uchwała nr XCVIII/212/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.04.2021 12:58 Uchwała Nr XCVI/211/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia części dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na rzecz Państwowego Ratownictwa Medycznego
08.04.2021 10:34 Uchwała Nr XCVI/210/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego
16.03.2021 08:03 Uchwała Nr XCV/209/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek Uroczysko” w Łaziskach
15.03.2021 09:36 Uchwała Nr XCV/208/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Słoneczny Dom” w Lipsku
15.03.2021 09:09 Uchwała nr XCV/207/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2020
15.03.2021 09:03 Uchwała nr XCV/206 /2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.03.2021 09:40 Uchwała Nr XCIV/205/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/200/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2021 roku”
09.03.2021 09:21 Uchwała nr XCIII/204/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
04.03.2021 10:19 Uchwała Nr XC/203/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
09.02.2021 08:02 Uchwała nr LXXXIX/202/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
09.02.2021 07:49 Uchwała nr LXXXVIII/201/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Kopcińskiej – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”
08.01.2021 12:58 Uchwała Nr LXXXVII/200/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2021 roku”
08.01.2021 08:28 Uchwała Nr LXXXVII/199/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć.
08.01.2021 07:57 Uchwała nr LXXXVII/198/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021