Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2021 13:45 Uchwała Nr XXXVI/203/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
02.03.2021 09:00 Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2021 rok.
02.03.2021 08:50 Uchwała Nr XXXV/199/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
02.03.2021 08:43 Uchwała Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony.
02.02.2021 10:35 Uchwała Nr XXXIV/195/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030.
02.02.2021 10:25 Uchwała Nr XXXIV/194/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.
11.01.2021 15:01 Uchwała Nr XXXIII/191/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, za 2020 i 2021 rok.
11.01.2021 14:49 Uchwała Nr XXXIII/190/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2021.
11.01.2021 14:41 Uchwała Nr XXXIII/189/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
11.01.2021 14:31 Uchwała Nr XXXIII/188/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na rok 2021
11.01.2021 14:23 Uchwała Nr XXXIII/187/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa rok 2021
11.01.2021 14:21 Uchwała Nr XXXIII/186/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok 2021
21.12.2020 08:45 Uchwała Nr XXXII/181/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony
02.12.2020 12:33 Uchwała Nr XXXI/1787/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
02.12.2020 12:27 Uchwała Nr XXXI/177/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
02.12.2020 12:21 Uchwała Nr XXXI/176/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021. [
02.12.2020 12:09 Uchwała Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
17.11.2020 13:24 Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
17.11.2020 13:14 Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego..
17.11.2020 13:06 Uchwała Nr XXX/170/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.11.2020 10:53 Uchwała Nr XXIX/167/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.11.2020 10:42 Uchwała Nr XXIX/166/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
02.11.2020 10:33 Uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.
09.10.2020 12:28 Uchwała Nr XXVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”
02.09.2020 12:22 Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku
06.08.2020 11:05 Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
06.07.2020 10:59 Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
06.07.2020 10:55 Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Siennie i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
06.07.2020 10:47 Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
02.06.2020 15:42 Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.06.2020 15:35 Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.06.2020 15:28 Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
02.06.2020 15:28 Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
02.06.2020 15:16 Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
02.06.2020 15:11 Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą.
02.06.2020 15:07 Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 10:01 Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:51 Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2
07.05.2020 09:46 Uchwała Nr XXII/133/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:40 Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

1 2 3 następna