Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 14:10 Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizacje pozarządową w 2019r."
08.11.2018 13:29 Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
05.11.2018 09:43 Uchwała nr CXVI/221/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budzetowej celowej.
05.11.2018 09:36 Uchwała nr CXVI/220/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
05.11.2018 09:22 Uchwała nr CXVI/219/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
19.10.2018 14:52 Uchwała nr CXV/218/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
10.10.2018 11:40 Uchwała nr CXIV/217/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Lipskiego.
10.10.2018 10:36 Uchwała nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
02.10.2018 08:57 Uchwała nr CXIII/215/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
19.09.2018 10:23 Uchwała nr CXII/214/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" , pn. "System SOW" oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu SOW.i
05.09.2018 12:26 Uchwała nr CXI/213/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie
05.09.2018 12:21 Uchwała nr CXI/212/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
05.09.2018 12:16 Uchwała nr CXI/211/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
05.09.2018 12:08 Uchwała nr CXI/210/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu na rok 2018 -rozdysponowanie rezerwy budzetowej ogólnej
05.09.2018 11:59 Uchwała nr CX/209/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. " Zajęcia klubowe w WTZ" oraz upowaznienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, zwiazanych z realizacją programu.
24.08.2018 10:33 Uchwała nr CX/208/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarzadu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnegon Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24.08.2018 10:13 Uchwała nr CX/207/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyzej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
24.08.2018 09:58 Uchwała nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu "Razem łatwiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu".
24.08.2018 09:38 Uchwała nr CX/205/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
24.08.2018 09:18 Uchwała nr CX/204/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnumi ustawami na rok 2018
24.08.2018 09:09 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmianyplanu finansowego zadań z zakresu administrack
24.08.2018 09:03 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetupowiatu na 2018 rok
01.08.2018 14:11 Uchwała nr CIX/202/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
25.07.2018 12:53 Uchwała Nr CVIII/201/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły/placówki prowadzonej przez powiat lipski
25.07.2018 12:47 Uchwała Nr CVIII/200/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku zdnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
25.07.2018 12:27 Uchwała Nr CVIII/199/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
02.07.2018 10:57 Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie
02.07.2018 10:55 Uchwała Nr CVII/197/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zaań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
19.06.2018 10:22 Uchwała Nr CVI/196/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/ 2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
19.06.2018 10:13 Uchwała Nr CVI/195/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19.06.2018 09:31 Uchwała Nr CVI/194/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie powołania skłądu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
19.06.2018 09:27 Uchwała Nr CVI/193/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełniomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w podejmowaniu wszelkich czynności związanych z realizacją programu ze środkówPFRON w ramach obszaru E "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III"
19.06.2018 09:22 Uchwała Nr CVI/192/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 czerwca 2018r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w podejmowaniu wszelkich czynności związanych z realizacją programu ze środków PFRON w ramach obszaru E "Program wyrównywania różnic między regionami III"
19.06.2018 09:17 Uchwała Nr CV/191/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla p. o. Dyrektora Powiatowwego Urzędu Pracy w Lipsku
01.06.2018 10:46 Uchwała Nr CIV/190/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
01.06.2018 10:40 Uchwała Nr CIV/189/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
01.06.2018 10:34 Uchwął Nr CIV/188/2018 Zartządu Powiatu w Lipsku z 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w LIpsku
01.06.2018 10:21 Uchwała nr CIV/187/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań włąsnych z zakresu zarządzania kryzysowego
01.06.2018 10:00 Uchwała nr CIV/186/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
24.05.2018 12:01 Uchwała Nr CIII/185/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2018 rok

1 2 następna