Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2007 09:28 Uchwała Nr I/4/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05/12/2006 w sprawie zatwierdzenia projektu „Stypendia szansą edukacyjną studentów w powiecie lipskim w roku akademickim 2006/2007”...
05.11.2007 09:23 Uchwała Nr I/3/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05/12/2006.
05.11.2007 09:20 Uchwała Nr I/2/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05/12/2006.
05.11.2007 09:15 Uchwała Nr I/1/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05/12/2006 w sprawie zatwierdzenia projektu „Stypendia szansą edukacyjną uczniów szkół średnich w powiecie lipskim w roku szkolnym 2006/20
04.09.2007 11:43 Uchwała Nr XVII/ 16 /2007 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31sierpnia 2007 roku w sprawie : przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania bud
16.01.2007 11:21 Uchwała nr CXIX/178/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07.08.2006r. w sprawie: ZATWIERDZENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO POWIATOWEGO śRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSóB Z ZABURZENIAMI...
16.01.2007 11:19 Uchwała nr CXIX/177/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07.08.2006 r. w sprawie: POWOłANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKół/PLACóWEK PROWADZąCYCH PRZEZ POWIAT LIPSKI...
16.01.2007 11:17 Uchwała nr CXIX/176/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07.08.2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R. - ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDżETOWEJ.
16.01.2007 11:16 Uchwała nr CXVIII/175/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17.07.2006 w sprawie: WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ DROGI NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO I WYłąCZE
16.01.2007 11:14 Uchwała nr CXVIII/174/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17.07.2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006R. - ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDżETOWEJ.
16.01.2007 11:13 Uchwała nr CXVII/173/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12.07.2006r. w sprawie: ZAOPINIOWANIA PROJEKTU "PROGRAMU OCHRONY śRODOWISKA DLA GMINY SIENNO".
16.01.2007 11:11 Uchwała nr CXVII/172/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12.07.2006r. w sprawie: ZAOPINIOWANIA PROJEKTU "PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SOLEC".
16.01.2007 11:10 Uchwała nr CXVII/171/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12.07.2006r. w sprawie: ZAOPINIOWANIA PROJEKTU "PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SIENNO".
16.01.2007 11:09 Uchwała nr CXVII/170/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12.07.2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006R.
16.01.2007 11:07 Uchwała nr CXVI/169/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2006r. w sprawie: POWOłANIA SKłADU KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORU KANDYDATA...
16.01.2007 11:03 Uchwała nr CXV/168/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2006 w sprawie: ZATWIERDZENIA PROJEKTU "STYPENDIA SZANSą EDUKACYJNą STUDENTóW W POWIECIE LIPSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007"...
16.01.2007 10:33 Uchwała nr CXVI/167/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2006 roku w sprawie: ZATWIERDZENIA PROJEKTU "STYPENDIA SZANSą EDUKACYJNą UCZNIóW SZKół śRENDICH W POWIECIE LIPSKIM...
16.01.2007 10:31 Uchwała nr CXVI/166/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2006 roku w sprawie: WYRAżENIA ZGODY NA WYGASZENIE TRWAłEGO ZARZąDU ZESPOłU SZKół PONADGIMNAZJALNYCH W SOLCU NAD WISłą DO...
16.01.2007 10:29 Uchwała nr CXV/165/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08.06.2006r. w sprawie: WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ NA TERENIE POWIATU STARACHOWICKIEGO.
16.01.2007 10:28 Uchwała nr CXIV/164/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19.05.2006r. w sprawie: ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU.
16.01.2007 10:27 Uchwała nr CXIII/163/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20.04.2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R. - ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDZETOWEJ.
16.01.2007 10:25 Uchwała nr CXII/162/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7.04.2006r. w sprawie: ZMIANY UCHWAłY NR LXXI/86/05 Z DNIA 15.02.2005R. W SPRAWIE POWOłANIA I TRYBU...
16.01.2007 10:23 Uchwała nr CXI/161/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24.03.2006 w sprawie: ZATWIERDZENIA PARTNERSTWA W PROJEKCIE "NOWE PERSPEKTYWY - NOWE WYZWANIA", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY...
16.01.2007 08:40 Uchwała r CXI/160/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24.03.2006 w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006R.
16.01.2007 08:38 Uchwała nr CX/159/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.03.2006r. w sprawie: USTALENIA WYSOKOśCI DODATKóW MOTYWACYJNYCH I FUNKCYJNYCH DLA DYREKTORóW SZKół/PLACóEK...
16.01.2007 08:32 Uchwała nr CX/158/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.03.2006 w sprawie: USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH...
16.01.2007 08:28 Uchwała nr CX/157/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.03.2006 roku w sprawie: KOMISJI D/S łąCZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOłU OPIEKI ZDROWOTNEJ...
16.01.2007 08:25 Uchwała nr CX/156/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.03.2006 r w sprawie: WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ NA TERENIE POWIATU STARACHOWISKIEGO.
04.01.2007 15:14 Uchwała nr CX/155/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R. - ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDżETOWEJ.
04.01.2007 15:09 Uchwała nr CIX/154/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie: PRZEDłOżENIA RADZIE POWIATU I REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ SPRAWOZDANIA ROCZNEGO...
04.01.2007 15:06 Uchwała nr CVII/153/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R.
04.01.2007 15:03 Uchwała zarządu nr CIV/152/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13.02.2006r. w sprawie: PRZEKAZANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWIATOWEMU CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU.
28.12.2006 10:29 Uchwała nr CIV/151/06 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13.02.2006 w sprawie ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM DOMU POMOCY SPOłECZNEJ W LIPSKU.
27.12.2006 15:24 Uchwała nr CIV/150/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13.02.2006 roku w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "POWRóT NA RYNEK PRACY", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNE
27.12.2006 15:22 Uchwała nr CIV/149/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13.02.2006 roku w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "START W DOROSłOść", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
27.12.2006 15:21 Uchwała nr CIV/148/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13.02.2006 roku w sprawie PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOłU SZKół PONADGIMNAZJALNYCH W SIENNIE.
27.12.2006 15:19 Uchwała nr CIII/147/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18.01.2006 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R
27.12.2006 15:17 Uchwała nr CIII/146/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18.01.2006 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006 R. - ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDżETOWEJ.
27.12.2006 15:15 Uchwała nr CII/145/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 06.01.2006 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2006R.
18.12.2006 08:59 Uchwała nr CII/144/2006 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 06.01.2006 roku w sprawie: UCHWALENIA HARMONOGRAMU REALIZACJI DOCHODóW I WYDATKóW BUDżETU POWIATU W 2006 ROKU.

1 2 następna