Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2006 08:56 Uchwała nr CI/142/05 Zarządu Powiatu w LIpsku z dnia 23.12.2005 r w sprawie: ZATWIERDZENIA PROJEKTU POD NAZWą: "STWORZENIE W URZęDZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO WSPOMAG
18.12.2006 08:54 Uchwała nr C/141/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 grudnia 2005 r w sprawie: ZATWIERDZENIA PLANU PRACY ZARZąDU POWIATU.
06.12.2006 14:11 Uchwała Nr C/140/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
06.12.2006 14:09 Uchwała Nr C/139/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
06.12.2006 14:07 Uchwała nr C/138/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie POWOłANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKół/PLACóWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIPSKI, UBIEGAJąCYCH
04.12.2006 09:55 Uchwała Nr XCIX/137/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
04.12.2006 09:53 Uchwała Nr XCVII/136/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM POWIATOWEGO śRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSóB Z ZABURZENIAMI ...
04.12.2006 09:50 Uchwała Nr XCVII/135/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
04.12.2006 09:48 Uchwała Nr XCVII/134/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie PRZEDłOżENIA RADZIE POWIATU W LIPSKU I REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE ZESPół W RADOMIU...
04.12.2006 09:41 Uchwała Nr XCVI/133/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
04.12.2006 09:39 Uchwała Nr XCVI/132/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
23.11.2006 10:50 Uchwała nr XCV/131/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
23.11.2006 10:45 Uchwała nr XCIV/130/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 października 2005r w sprawie POWOłANIA DORAźNEJ KOMISJI DS. ZAMóWIEń PUBLICZNYCH
23.11.2006 10:43 Uchwała nr XCIII/129/05 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 września 2005r w sprawie UPOWAżNIENIA CZłONKóW ZARZąDU POWIATU DO DOKONYWANIA CZYNNOśCI PRAWNYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ED
23.11.2006 10:41 Uchwała nr XCIII/128/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 września 2005r w sprawie ZMIANY UCHWAłY ZARZąDU POWIATU Z DNIA 25.05.2005F. NR LXXXI/105/2005 W SPRAWIE WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ.
23.11.2006 10:39 Uchwała Nr XCIII/127/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnai 22 września 2005 roku w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
06.10.2006 08:15 Uchwała Nr XCII/126/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14.09.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ ZALICZENIA DO KATEGORII DROGI POWIATOWEJ NOWOWYBUDOWANEGO ODCINKA DROGI OD ZAPORY "WIóRY"
26.09.2006 08:47 Uchwała Nr XCII/125/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14.09.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ DROGI W MIEJSCOWOśCI kOTARSZYN I NADANIA TEJ DRODZ
26.09.2006 08:45 Uchwała Nr XCI/124/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 02.09.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.
26.09.2006 08:39 Uchwała Nr XCI/123/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 02.09.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.- rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
26.09.2006 08:37 Uchwała Nr XC/122/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24.08.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.
26.09.2006 08:36 Uchwała Nr XC/121/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24.08.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.
26.09.2006 08:34 Uchwała Nr XC/120/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24.08.2005 w sprawie PRZEDłOżENIA RADZIE POWIATU I REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDżETU POWIATU ZA I PółROCZE 2
26.09.2006 08:31 Uchwała Nr LXXXVIII/119/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 01.08.2005 w sprawie POWOłANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKół/PLACóWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIPSKI, UBIEGAJąCYCH
25.09.2006 12:41 Uchwała Nr LXXXVIII/118/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 01.08.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ I NADANIA TEJ DRODZE KATEGORII DROGI GMINNEJ.
25.09.2006 12:38 Uchwała Nr LXXXVIII/117/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 01.08.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
25.09.2006 12:35 Uchwała Nr LXXXVI/116/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04.07.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "KURSY KOMPUTEROWE DLA DOROSłYCH", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
25.09.2006 10:36 Uchwała Nr LXXXVI/115/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04.07.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "UCZMY SIę JęZYKóW OBCYCH", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPER
25.09.2006 10:31 Uchwała Nr LXXXV/114/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27.06.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R. - rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
25.09.2006 10:26 Uchwała Nr LXXXIV/113/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005 R.
20.09.2006 08:52 Uchwała Nr LXXXIV/112/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22.06.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "STYPENDIA SZNSą EDUKACYJNą STUDENTóW W POWIECIE LIPSKIM", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMA
20.09.2006 08:50 Uchwała Nr LXXXIV/111/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21.06.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "STYPENDIA SZNSą EDUKACYJNą UCZNIóW SZKół śREDNICH W POWIECIE LIPSKIM", KTóRY BęDZIE RE
20.09.2006 08:48 Uchwała Nr LXXXIII/110/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15.06.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.
20.09.2006 08:46 Uchwała Nr LXXXII/109/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30.05.2005 w sprawie ZMIANY W BUDżECIE POWIATU W 2005R.
18.09.2006 08:45 Uchwała Nr LXXXI/108/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25.05.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ I NADANIA TEJ DRODZE KATEGORII DROGI GMINNEJ.
18.09.2006 08:44 Uchwała Nr LXXXI/107/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25.05.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ ZALICZENIA DO KATEGORII DROGI POWIATOWEJ.
18.09.2006 08:41 Uchwała Nr LXXXI/106/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25.05.2005 w sprawie UPOWAżNIENIA STAROSTY LIPSKIEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOśCI PRAWNYCH PRZY REALIZACJI PROGRAMU "PRACA I śRODOWISKO".
18.09.2006 08:38 Uchwała Nr LXXXI/105/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25.05.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "KURSY KOMPUTEROWE DLA DOROSłYCH", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPE
18.09.2006 08:33 Uchwała Nr LXXXI/104/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25.05.2005 w sprawie ZATWIERDZENIA PROJEKTU "UCZMY SIę JęZYKóW OBCYCH", KTóRY BęDZIE REALIZOWANY W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJ
18.09.2006 07:49 Uchwała Nr LXXIX/103/2005 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18.05.2005 w sprawie WYRAżENIA OPINII DOTYCZąCEJ POZBAWIENIA KATEGORII DROGI POWIATOWEJ I WYłąCZENIA Z UżYTKOWANIA ODCINKóW DRóG POWI

1 2 następna