Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2021 12:28 Uchwała nr CXVII/260/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
21.10.2021 14:54 Uchwała nr CXVI/258/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022r."
11.10.2021 14:27 Uchwała nr CXIV/241/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
11.10.2021 12:52 Uchwała Nr CXIII/240/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu w Opolu Lubelskim
11.10.2021 12:43 Uchwała nr CXII/239/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
11.10.2021 11:29 Uchwała Nr CXI/238/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
11.10.2021 11:14 Uchwała nr CXI/237/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku
11.10.2021 10:27 Uchwała nr CX/236/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.10.2021 13:47 Uchwała nr CVIII/235/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lipskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu
08.10.2021 13:01 Uchwała nr CVIII/234/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.10.2021 12:53 Uchwała Nr CVII/233/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.10.2021 11:33 Uchwała Nr CVII/232/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.10.2021 11:28 Uchwała Nr CVII/231/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.10.2021 11:23 Uchwała Nr CVII/230/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.10.2021 08:02 Uchwała Nr CVII/229/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
07.10.2021 11:39 Uchwała Nr CVII/228/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie
07.10.2021 11:35 Uchwała Nr CVII/227/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
30.06.2021 07:53 Uchwała nr CV/226/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
15.06.2021 12:19 Uchwała Nr CIII/225/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2020
15.06.2021 12:06 Uchwała nr CIII/224/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
02.06.2021 09:31 Uchwała Nr CII/223/2021 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
02.06.2021 09:27 Uchwała Nr CII/222/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie powiatu lipskiego
02.06.2021 09:23 Uchwała nr CII/221/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXII/186/2020 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku Panu Karolowi Mordakowi do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych
02.06.2021 09:06 Uchwała Nr CII/220/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach na rok 2021
02.06.2021 08:55 Uchwała Nr CII/219/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku na rok 2021
02.06.2021 08:38 Uchwała Nr CII/218/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku
02.06.2021 08:23 Uchwała Nr CII/217/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
02.06.2021 07:57 Uchwała nr CII/216/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Lipskiego nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Lipsku
21.05.2021 10:55 Uchwała nr CI/215/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
10.05.2021 15:30 Uchwała Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
21.04.2021 10:30 Uchwała nr XCIX/213/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
21.04.2021 10:19 Uchwała nr XCVIII/212/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.04.2021 12:58 Uchwała Nr XCVI/211/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia części dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na rzecz Państwowego Ratownictwa Medycznego
08.04.2021 10:34 Uchwała Nr XCVI/210/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego
16.03.2021 08:03 Uchwała Nr XCV/209/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek Uroczysko” w Łaziskach
15.03.2021 09:36 Uchwała Nr XCV/208/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Słoneczny Dom” w Lipsku
15.03.2021 09:09 Uchwała nr XCV/207/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2020
15.03.2021 09:03 Uchwała nr XCV/206 /2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.03.2021 09:40 Uchwała Nr XCIV/205/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/200/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2021 roku”
09.03.2021 09:21 Uchwała nr XCIII/204/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021

poprzednia 1 2 3 następna