Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 09:50 Uchwała Nr XIV/34/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
15.04.2019 08:33 Uchwała Nr XIV/33/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Sajór do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniam bieżącej działaności Domu Pomocy Sopłecznej w Lipsku
15.04.2019 08:09 Uchwała Nr XIV/32/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
11.04.2019 14:15 Uchwała Nr XIV/31/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
03.04.2019 10:46 Uchwała Nr XIII/30/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
01.04.2019 09:55 Uchwała Nr XIII/29/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
01.04.2019 09:22 Uchwała Nr XIII/28/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
01.04.2019 09:02 Uchwała Nr XIII/27/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019
25.03.2019 14:06 Uchwała nr XII/26/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 roku
25.03.2019 13:42 Uchwała nr XII/25/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskego za rok 2018 wraz z informacją o stanie Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lpsku
25.03.2019 13:19 Uchwała nr XII/24/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z realizacji wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
04.03.2019 09:30 Uchwała Nr IX/23/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019.
14.02.2019 09:42 Uchwała Nr VIII/22/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
14.02.2019 09:00 Uchwała Nr VIII/21/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
04.02.2019 13:24 Uchwała nr VII/20/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku
22.01.2019 11:54 Uchwała nr VI/19/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do podejmowania czynności związanych z realizacją w latach 2020- 2022 projektu ,, Razem łatwiej II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2022, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’.
22.01.2019 11:46 Uchwała Nr VI/18/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu „Razem łatwiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
22.01.2019 11:28 Uchwała Nr VI/17/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22.01.2019 11:22 Uchwała Nr VI/16/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia17 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
22.01.2019 11:16 Uchwała nr VI/15/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
08.01.2019 14:42 Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/14/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41
08.01.2019 13:59 Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/13/2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
08.01.2019 13:27 Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
08.01.2019 12:53 Uchwała V/11/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
08.01.2019 11:56 Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

poprzednia 1 2 3