Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2019 12:59 Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej na 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
01.10.2019 12:49 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
01.10.2019 12:38 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
01.10.2019 12:33 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 12:22 Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
04.09.2019 12:00 Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 11:48 Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
04.09.2019 11:24 Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
03.07.2019 11:50 Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
03.07.2019 11:40 Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
03.07.2019 11:29 Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
03.07.2019 11:21 Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
03.07.2019 11:13 Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
03.07.2019 10:56 Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
03.07.2019 10:52 Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
03.07.2019 10:46 Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
18.04.2019 08:59 Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
04.03.2019 10:14 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku.
04.03.2019 10:06 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego art.94 ust.2 ustawy z dnia 26 września 2001- Prawo farmaceutyczne.
04.03.2019 09:59 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2019-2021
14.02.2019 09:27 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia urzędującego członka Zarządu Powiatu.
10.01.2019 14:12 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
10.01.2019 13:54 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
10.01.2019 12:58 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
10.01.2019 12:28 Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
11.12.2018 11:03 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
11.12.2018 10:58 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
11.12.2018 10:51 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
11.12.2018 10:45 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
11.12.2018 10:36 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.
11.12.2018 10:27 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
11.12.2018 10:08 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
11.12.2018 10:03 Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
30.11.2018 14:41 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Sławomira Roberta Śmieciucha.
30.11.2018 14:37 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
23.11.2018 15:18 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
23.11.2018 15:15 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu..
23.11.2018 15:13 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu..
23.11.2018 15:10 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
23.11.2018 15:07 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

poprzednia 1 2 3