Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2020 13:24 Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
17.11.2020 13:14 Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego..
17.11.2020 13:06 Uchwała Nr XXX/170/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.11.2020 10:53 Uchwała Nr XXIX/167/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.11.2020 10:42 Uchwała Nr XXIX/166/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
02.11.2020 10:33 Uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.
09.10.2020 12:28 Uchwała Nr XXVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”
02.09.2020 12:22 Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku
06.08.2020 11:05 Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
06.07.2020 10:59 Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
06.07.2020 10:55 Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Siennie i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
06.07.2020 10:47 Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
06.07.2020 10:36 Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
06.07.2020 10:33 Uchwała Nr XXV/147/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finasowego. .
06.07.2020 10:28 Uchwała Nr XXV/146/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
02.06.2020 15:42 Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.06.2020 15:35 Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.06.2020 15:28 Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
02.06.2020 15:16 Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
02.06.2020 15:11 Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą.
02.06.2020 15:07 Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.
02.06.2020 14:57 Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
07.05.2020 10:01 Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:51 Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2
07.05.2020 09:46 Uchwała Nr XXII/133/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:40 Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
07.05.2020 09:34 Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2020 rok
05.03.2020 12:46 Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Lipsku.
04.02.2020 13:14 Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:09 Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
04.02.2020 13:00 Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
04.02.2020 12:52 Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umów najmu garaży murowanych na czas nieokreślony
04.02.2020 12:50 Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony
04.02.2020 12:47 Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia garażu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na czas nieokreślony
04.02.2020 12:32 Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
04.02.2020 12:24 Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawana w roku 2020.
07.01.2020 13:21 Uchwała Nr XIX/115/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciepielów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:17 Uchwała Nr XIX/114/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rzeczniów w Powiecie Lipskim.
07.01.2020 13:12 Uchwała Nr XIX/113/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy Solec n/Wisłą w powiecie lipskim.
07.01.2020 12:47 Uchwała Nr XIX/112/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.

1 2 3 następna