Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2021 10:22 Uchwała Nr XXXVIII/218/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.06.2021 10:18 Uchwała Nr XXXVIII/217/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.06.2021 10:05 Uchwała Nr XXXVIII/216/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
09.06.2021 09:59 Uchwała Nr XXXVIII/215/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
09.06.2021 09:54 Uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku
09.06.2021 09:49 Uchwała Nr XXXVIII/213/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
09.06.2021 09:41 Uchwała Nr XXXVIII/212/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
09.06.2021 09:35 Uchwała Nr XXXVIII/209/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
07.05.2021 13:00 Uchwała Nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę oraz wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego Rady Powiatu w Lipsku
07.05.2021 12:49 Uchwała Nr XXXVII/207/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia stanowiska Rady Powiatu w Lipsku, przyjętego na XXIII sesji w dniu 29 maja 2020r. w sprawie inwestycji drogowych na terenie powiatu
07.05.2021 12:44 Uchwała Nr XXXVII/206/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w formie datacji celowej na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
08.04.2021 13:45 Uchwała Nr XXXVI/203/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
02.03.2021 09:00 Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2021 rok.
02.03.2021 08:50 Uchwała Nr XXXV/199/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
02.03.2021 08:43 Uchwała Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony.
02.02.2021 10:35 Uchwała Nr XXXIV/195/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030.
02.02.2021 10:25 Uchwała Nr XXXIV/194/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.
11.01.2021 15:01 Uchwała Nr XXXIII/191/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, za 2020 i 2021 rok.
11.01.2021 14:49 Uchwała Nr XXXIII/190/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2021.
11.01.2021 14:41 Uchwała Nr XXXIII/189/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
11.01.2021 14:31 Uchwała Nr XXXIII/188/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na rok 2021
11.01.2021 14:23 Uchwała Nr XXXIII/187/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa rok 2021
11.01.2021 14:21 Uchwała Nr XXXIII/186/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok 2021
21.12.2020 08:45 Uchwała Nr XXXII/181/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu garażu murowanego na czas nieokreślony
02.12.2020 12:33 Uchwała Nr XXXI/1787/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
02.12.2020 12:27 Uchwała Nr XXXI/177/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
02.12.2020 12:21 Uchwała Nr XXXI/176/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021. [
02.12.2020 12:09 Uchwała Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
17.11.2020 13:24 Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
17.11.2020 13:14 Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego..
17.11.2020 13:06 Uchwała Nr XXX/170/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
02.11.2020 10:53 Uchwała Nr XXIX/167/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
02.11.2020 10:42 Uchwała Nr XXIX/166/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
02.11.2020 10:33 Uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.
09.10.2020 12:28 Uchwała Nr XXVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020 – 2026”
02.09.2020 12:22 Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku
06.08.2020 11:05 Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
06.07.2020 10:59 Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
06.07.2020 10:55 Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Siennie i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
06.07.2020 10:47 Uchwała Nr XXV/151/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Lipsku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.

1 2 3 następna