Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 08:59 Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
18.04.2019 08:39 Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2019 rok.
04.03.2019 10:14 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku.
04.03.2019 10:06 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego art.94 ust.2 ustawy z dnia 26 września 2001- Prawo farmaceutyczne.
04.03.2019 09:59 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2019-2021
14.02.2019 09:27 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia urzędującego członka Zarządu Powiatu.
31.01.2019 14:01 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
31.01.2019 13:57 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
31.01.2019 13:54 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
10.01.2019 14:12 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
10.01.2019 13:54 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
10.01.2019 13:43 Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
10.01.2019 13:35 Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
10.01.2019 12:58 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
10.01.2019 12:50 Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
10.01.2019 12:35 Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
10.01.2019 12:28 Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
11.12.2018 11:03 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
11.12.2018 10:58 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
11.12.2018 10:51 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
11.12.2018 10:45 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
11.12.2018 10:36 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.
11.12.2018 10:27 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
11.12.2018 10:08 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
11.12.2018 10:03 Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
30.11.2018 14:41 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Sławomira Roberta Śmieciucha.
30.11.2018 14:37 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
23.11.2018 15:18 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
23.11.2018 15:15 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu..
23.11.2018 15:13 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu..
23.11.2018 15:10 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
23.11.2018 15:07 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.