Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 13:38 Uchwała nr IV/9/2018 Zarządu Powiatu w Lpsku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
29.12.2018 11:44 Uchwała nr III/8/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu.
29.12.2018 11:28 Uchwała nr III/7/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019 r.
29.12.2018 11:11 Uchwała nr III/6/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/18/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu lipskiego.
18.12.2018 13:58 Uchwała nr III/5/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
18.12.2018 13:42 Uchwała nr III/4/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
04.12.2018 13:49 Uchwała nr II/3/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
29.11.2018 09:09 Uchwała nr I/2/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018 roku dotyczącej upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych zwiazanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
29.11.2018 09:01 Uchwała nr I/1/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
20.11.2018 13:24 Uchwała nr CXVIII/227/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
20.11.2018 13:16 Uchwała nr CXVIII/226/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
15.11.2018 11:22 Uchwała nr CXVII/225/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2019r., oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024.
15.11.2018 09:49 Uchwała nr CXVII/224/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
08.11.2018 14:10 Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizacje pozarządową w 2019r."
08.11.2018 13:29 Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
05.11.2018 09:43 Uchwała nr CXVI/221/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budzetowej celowej.
05.11.2018 09:36 Uchwała nr CXVI/220/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
05.11.2018 09:22 Uchwała nr CXVI/219/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
19.10.2018 14:52 Uchwała nr CXV/218/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
10.10.2018 11:40 Uchwała nr CXIV/217/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Lipskiego.
10.10.2018 10:36 Uchwała nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
02.10.2018 08:57 Uchwała nr CXIII/215/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
19.09.2018 10:23 Uchwała nr CXII/214/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" , pn. "System SOW" oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu SOW.i
05.09.2018 12:26 Uchwała nr CXI/213/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie
05.09.2018 12:21 Uchwała nr CXI/212/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
05.09.2018 12:16 Uchwała nr CXI/211/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
05.09.2018 12:08 Uchwała nr CXI/210/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu na rok 2018 -rozdysponowanie rezerwy budzetowej ogólnej
05.09.2018 11:59 Uchwała nr CX/209/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. " Zajęcia klubowe w WTZ" oraz upowaznienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, zwiazanych z realizacją programu.
24.08.2018 10:33 Uchwała nr CX/208/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/172/2017 Zarzadu Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)" w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnegon Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24.08.2018 10:13 Uchwała nr CX/207/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyzej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (II)" w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
24.08.2018 09:58 Uchwała nr CX/206/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przystapienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku do realizacji projektu "Razem łatwiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu".
24.08.2018 09:38 Uchwała nr CX/205/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
24.08.2018 09:18 Uchwała nr CX/204/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnumi ustawami na rok 2018
24.08.2018 09:09 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmianyplanu finansowego zadań z zakresu administrack
24.08.2018 09:03 Uchwała nr CX/203/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetupowiatu na 2018 rok
01.08.2018 14:11 Uchwała nr CIX/202/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
25.07.2018 12:53 Uchwała Nr CVIII/201/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły/placówki prowadzonej przez powiat lipski
25.07.2018 12:47 Uchwała Nr CVIII/200/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku zdnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
25.07.2018 12:27 Uchwała Nr CVIII/199/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
02.07.2018 10:57 Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie

1 2 następna