Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2017 10:45 Uchwała nr LXXIII/132/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
23.03.2017 10:43 Uvhwała nr LXXIII/131/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
23.03.2017 10:40 Uchwała nr LXXIII/130/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lipskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
02.03.2017 10:28 Uchwała nr LXII/129/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2017 rok.
02.03.2017 10:26 Uchwała nr LXXII/128/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu A i B.
01.03.2017 13:30 Uchwała nr LXXII/127/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
01.03.2017 13:27 Uchwała nr LXXII/126/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego
01.03.2017 13:24 Uchwała nr LXXII/125/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia "cząstkowych ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporzadzania deklaracji "cząstkowych" VAT przez jednostki budżetowe Powiatu Lipskiego
01.03.2017 13:19 Uchwała nr LXXII/124/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017-rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej.
01.03.2017 13:16 Uchwała nr LXXI/123/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
20.01.2017 13:38 Uchwała nr LXIX/122/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2017
20.01.2017 13:35 Uchwałą Nr LXIX/121/2017 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenie projektu pn."Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie lipskim(II)...
20.01.2017 13:32 Uchwała nr LXVIII/120/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 2603L położonej na terenie Gminy Łaziska
20.01.2017 12:55 Uchwała Nr LXVIII/119/2017 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek buidżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

poprzednia 1 2