Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2016 14:22 Uchwała Nr XLVI/78/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
19.05.2016 14:22 Uchwała Nr XLVI/79/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
19.05.2016 14:21 Uchwała nr XLVI/77/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
28.04.2016 10:33 Uchwłą Nr XLV/76/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016
28.04.2016 10:30 Uchwała nr XLIV/75/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystapienia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2016 roku
20.04.2016 09:32 Uchwała Nr XLIV/74/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku wsprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
01.04.2016 09:00 Uchwała nr XLIII/73/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
01.04.2016 08:59 Uchwała nr XLIII/72/2016 Zarządu Powiatu w lipsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
15.03.2016 13:35 Uchwała nrXLII/71/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Lipsku
15.03.2016 11:06 Uchwała nr XLII/70/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
25.02.2016 10:56 Uchwała Nr XL/69/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku na 2016 rok. Typ A i B.
25.02.2016 10:53 Uchwała nr XL/68/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2016 rok. Typ B.
25.02.2016 10:51 Uchwała Nr XL/67/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
25.02.2016 10:36 Uchwała nr XL/66/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
04.02.2016 10:19 Uchwała Nr XXXIX/65/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
04.02.2016 10:10 Uchwała Nr XXXIX/64/2016 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej IOsoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
02.02.2016 08:56 Uchwała Nr XXXVIII/63/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
29.01.2016 10:30 Uchwała nr XXXVII/62/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016
29.01.2016 10:27 Uchwała Nr XXXVI/61/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierrowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umó których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
05.01.2016 13:02 Uchwała NrXXXV/60/2016 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016.

poprzednia 1 2