Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2016 10:16 Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego /.../
05.08.2016 10:10 Uchwała Nr XXIII/116/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego /.../
05.08.2016 10:01 Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenidzinie w Lipsku...
08.07.2016 13:38 Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku...
08.07.2016 13:24 Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
08.07.2016 13:18 Uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie..
08.07.2016 13:09 Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
08.07.2016 13:00 Uchwała Nr XXII/106/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tutułu wykonania budżetu za 2015 rok.
08.07.2016 12:56 Uchwała Nr XXII/105/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budzetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.
30.05.2016 11:00 Uchwała Nr XXI/102/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
09.05.2016 12:23 Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Powiatu Lipskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
09.05.2016 12:11 Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Publicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Hucie.
09.05.2016 12:05 Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2016-2018.
09.05.2016 11:55 Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
31.03.2016 13:41 Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2016 rok..
31.03.2016 13:34 Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
31.03.2016 13:24 Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie.
31.03.2016 13:18 Uchwała Nr XIX/92/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
31.03.2016 13:14 Uchwała Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.-31.12.2016..
18.02.2016 12:36 Uchwała Nr XVIII/88/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2015 rok.
18.02.2016 12:29 Uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie.
18.02.2016 12:14 Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie poprzez likwidację Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze Specjalistycznym Poradnictwem Rodzinnym w Siennie, wchodzącego w skład struktury Zespołu.
18.02.2016 12:01 Uchwała Nr XVII/83/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lipskiego na lata 2016-2019".
18.02.2016 11:55 Uchwała Nr XVI/80/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2015 rok.
18.02.2016 11:39 Uchwała Nr XVI/79/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w powiecie lipskim".
18.02.2016 11:31 Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020.
18.02.2016 11:06 Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2016
18.02.2016 10:58 Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2016
18.02.2016 10:50 Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2016.
02.12.2015 09:49 Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2015 rok..
02.12.2015 09:29 Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lipskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
02.12.2015 09:21 Uchwała Nr XV/68/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
01.12.2015 14:58 Uchwała Nr XV/67/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2016..
01.12.2015 14:52 Uchwała Nr XV/66/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawieutworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie..
01.12.2015 14:15 Uchwała Nr XV/65/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2003r. dotyczącej załozenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.
01.12.2015 14:10 Uchwała Nr XV/64/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji poprzez stopniowe wygaszanie Ogniska Muzycznego w Siennie.
02.11.2015 13:48 Uchwała Nr XIV/61/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/56/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2015 rok..
02.11.2015 13:32 Uchwała Nr XIV/60/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2014.
30.09.2015 10:32 Uchwała Nr XIII/57/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie członkostwa Powiatu Lipskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania /.../
30.09.2015 10:22 Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań /.../

poprzednia 1 2 3 4 następna