Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 09:55 Uchwała Nr XLI/196/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.2 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
11.12.2017 09:46 Uchwała Nr XLI/195/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
24.11.2017 10:58 Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
24.11.2017 10:34 Uchwała Nr XL/191/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Hucie wchodzącej w skłąd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, z siedzibą w Hucie Nr 3, 27-300 Lipsko.
24.11.2017 10:16 Uchwała Nr XL/190/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisła wchodzacej w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w solcu nad Wisła w ośmioletnią Specjalną Szkołę Podstawową wchodzącą w skłąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisla, ul. Wczasowa 44, 27-320 Solec nad Wisłą.
24.11.2017 10:09 Uchwała Nr XL/189/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
24.11.2017 10:04 Uchwała Nr XL/188/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
10.10.2017 15:08 Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
05.07.2017 12:33 Uchwała Nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
05.07.2017 12:30 Uchwała Nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.
14.06.2017 11:30 Uchwała Nr XXXVI/173/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
28.04.2017 12:53 Uchwała Nr XXXV/172/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckeigo na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe" Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów".
28.04.2017 12:40 Uchwała Nr XXXV/171/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/94/2016 r. Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
03.04.2017 13:25 Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipsku.
03.04.2017 13:21 Uchwała Nr XXXIV/167/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastepczych i rodzinnego domu dziecka.
03.04.2017 13:14 Uchwała Nr XXXIV/166/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.
03.04.2017 11:41 Uchwała Nr XXXIV/165/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
03.04.2017 11:25 Uchwała Nr XXXIV/164/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjlanych na terenie powiatu lipskiego.
28.02.2017 10:29 Uchwała Nr XXXII/157/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lipskiego.
28.02.2017 10:19 Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
09.02.2017 10:46 Uchwała Nr XXX/153/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
09.02.2017 10:23 Uchwała Nr XXX/152/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyzsze i zakłądu kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku.
02.01.2017 14:30 Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
02.01.2017 14:18 Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
02.01.2017 14:13 Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
02.01.2017 13:55 Uchwała Nr XXIX/146/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i REkreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
20.12.2016 14:14 Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XX/101/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprtawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego powiatu lipskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
09.12.2016 13:42 Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wysokosci oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołąch/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
09.12.2016 13:38 Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pracownika Powiatowej Satcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku na Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku..
09.12.2016 13:32 Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
09.12.2016 13:27 Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 usatwy o działności i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017..
09.12.2016 12:31 Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim" współfinansowanego za srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
09.12.2016 12:17 Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
09.12.2016 12:11 Uchwała Nr XXVII/133/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim na 2016 rok.
15.11.2016 10:16 Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
15.11.2016 10:09 Uchwała Nr XXVI/129/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2017.
15.11.2016 09:55 Uchwała Nr XXVI/128/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokosci środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /.../
07.10.2016 13:01 Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
07.10.2016 12:54 Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obnizania i zwalniania z obowiazku jego realizacji /.../
07.10.2016 12:45 Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej/.../

poprzednia 1 2 3 4 następna