Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2018 10:39 Uchwała Nr LIII/258/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/252/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
03.10.2018 12:43 Uchwała Nr LI/252/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/246/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
03.10.2018 12:33 Uchwała Nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
02.08.2018 11:54 Uchwała Nr L/248/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
02.08.2018 11:45 Uchwała Nr L/247/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznej informacji za rok 2017 z realizacji zadań "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim".
02.08.2018 11:39 Uchwała Nr L/246/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
02.07.2018 11:54 Uchwała Nr XLIX/242/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego.
02.07.2018 11:45 Uchwała Nr XLIX/241/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
02.07.2018 11:40 Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
02.07.2018 11:10 Uchwała Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
02.07.2018 10:56 Uchwała Nr XLIX/238/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kolonia Sadkowice Gm. Solec nad Wisłą..
02.07.2018 10:52 Uchwała Nr XLIX/235/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
02.07.2018 10:47 Uchwała Nr XLIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozadnia Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
21.06.2018 14:10 Uchwała Nr XLVIII/233/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
21.06.2018 13:53 Uchwała Nr XLVII/232/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
21.06.2018 13:40 Uchwała Nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w Powiecie Lipskim w 2018 roku.
21.06.2018 13:25 Uchwała Nr XLVII/228/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
23.05.2018 11:54 Uchwała Nr XLVI/227/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego przez Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.
23.05.2018 11:47 Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLVIII/262/2014 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZZOZ w Lipsku SPZPOZ w Lipsku nieruchomości zabudowanej położonej w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2.
20.03.2018 14:01 Uchwała Nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
20.03.2018 13:46 Uchwała Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2018 rok.
27.02.2018 12:08 Uchwała Nr XLIV/221/2018 Rady Powiatu w Lipsku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018.
05.01.2018 14:19 Uchwała Nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
05.01.2018 14:12 Uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
05.01.2018 14:00 Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
05.01.2018 13:53 Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
05.01.2018 13:48 Uchwała Nr XLIII/214/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
05.01.2018 13:44 Uchwała Nr XLIII/213/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
05.01.2018 13:39 Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
11.12.2017 11:06 Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XXXIX/185/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 27.09.2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2017 roku.
11.12.2017 10:53 Uchwała Nr XLI/205/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
11.12.2017 10:47 Uchwała Nr XLI/204/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy w Hucie wchodzącej ..
11.12.2017 10:42 Uchwała Nr XLI/203/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:37 Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej w Solcu nad Wisłą - filia w Szymanowie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:32 Uchwała Nr XLI/201/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.mjr ks. Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
11.12.2017 10:18 Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Siennie..
11.12.2017 10:11 Uchwała Nr XLI/199/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Solcu nad Wisłą.
11.12.2017 10:06 Uchwała Nr XLI/198/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
11.12.2017 10:00 Uchwała Nr XLI/197/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
11.12.2017 09:55 Uchwała Nr XLI/196/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.2 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

1 2 3 4 następna