Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

­

Lipsko, dnia 03 września 2021 r.

Znak: GKKN.6845.3.2021

 

STAROSTA LIPSKI

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości

Okres trwania umowy

Stawka czynszu

Wydzierżawiana powierzchnia

Termin wnoszenia opłaty

1

Jednostka ewidencyjna: 140903_4 LIPSKO - MIASTO

Obręb geodezyjny: 0001 LIPSKO

Działka ewidencyjna nr 1287/7 o powierzchni 0,0305 ha

RA1L/00026768/8

Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczoną w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe. Na nieruchomości usytuowany jest budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 35 m2.

Wydzierżawienie z przeznaczeniem na usytuowanie wiaty na odpady komunalne.

Z dniem 01.01.2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipsko z mocy prawa stracił ważność. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko (Uchwała Nr XIII/99/99 Rady Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 grudnia 1999 r.) zgodnie z opracowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną dla m. Lipska przedmiotową nieruchomość klasyfikuje jako: tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Na czas określony 3 lat

30,00 zł/m2 +VAT rocznie

 

28,52 m2

Do 30 kwietnia każdego roku.

 

 

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  2. Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.

STAROSTA

/-/ Sławomir Śmieciuch

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Sławomir Śmieciuch
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2021 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2021 12:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)