Uchwała Nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę oraz wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego Rady Powiatu w Lipsku

­
 
Uchwała Nr XXXVII/208/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
 
 
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę oraz wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego Rady Powiatu w Lipsku 
 
Na podstawie:
- art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
1. Nie wyraża się zgody na zmianę oraz wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego Rady Powiatu w Lipsku Stanisława Wajs, nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej.
2. Uzasadnienie decyzji, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pracodawcy oraz zainteresowanemu radnemu.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Sosnowski
 
 
Załącznik do uchwały
Nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
U z a s a d n i e n i e
 
Pismem z dnia 15 kwietnia 2021 roku Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej zwróciła się do Rady Powiatu w Lipsku z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy i płacy oraz wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy Pana Stanisława Wajsa nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej w swoim wniosku o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy i płacy wskazała, że nowe warunki pracy i płacy polegają na zmianie wysokości pensum nauczyciela z 9/18 na 13/26  od roku szkolnego 2021/2022, co stanowi ½ etatu.
Zgodnie z art.22 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu, której jest członkiem.
Ochrona trwałości stosunku pracy radnego zagwarantowana ustawą o samorządzie powiatowym obejmuje, zgodnie z dosłownym brzmieniem art.22 ust.2 tej ustawy, wszystkie formy nawiązania stosunku pracy /umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór/ oraz wszystkie formy rozwiązania stosunku pracy /wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające/.
Treść art.22 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje, że wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawione uznaniu rady powiatu, z tym, że w sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, rada powiatu zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody.
Podstawową wartością przewidzianą w art.22 ust.2 ustawy  o samorządzie powiatowym jest trwałość stosunku pracy radnego. Przywołany przepis ma na celu umożliwienie radnym skuteczne i bezpieczne sprawowanie ich funkcji, ograniczając swobodę pracodawców w rozwiązywaniu stosunków pracy łączących ich z radnymi /wyrok z dnia 10 września 2008r. WSA w Łodzi, sygn.. akt III SA/Łd 291/08/.
Przepisu nie można interpretować w taki sposób, że rada musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Oznacza to, że jeśli nawet Rada podzieli stanowisko pracodawcy, iż podstawą zmiany warunków pracy i płacy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu, nie jest zobligowana do wyrażenia zgody na taką zmianę.
Przyjęcie stanowiska, że w każdym przypadku, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy z radnym byłyby zdarzenia nie związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, rada musiałaby wyrazić zgodę /uwzględnić wniosek pracodawcy radnego/, prowadziłoby do znacznego ograniczenia ochrony radnego.
Gdyby ustawodawca chciał narzucić radzie dodatkowe ograniczenia w udzielaniu zgody, to wyraźnie zaznaczyłby to w treści ustawy. Ustawodawca, przyjmując w art.22 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym, że zgoda rady jest warunkiem rozwiązania stosunku pracy z radnym, przejawił wolę ochrony wszystkich radnych będących pracownikami bez względu na formę nawiązania stosunku pracy i bez względu na sposób rozwiązania z nim stosunku pracy. 
Skoro takiego ograniczenia nie ma, to nie można go domniemywać, gdyż swoboda rady w odmawianiu zgody jest korzystna dla radnego, domniemywanie ograniczeń byłoby domniemywaniem mniejszej ochrony radnego.
Zgodnie z dyspozycją art.42 § 1 k.p., przepisy stosuje się odpowiednio także do tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Zarówno cel przepisu ochronnego, jak i jednoznaczna treść art.42 § 1 k.p. przemawiają za uznaniem, że w myśl art.22 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym zgoda rady powiatu wymagana jest także na dokonanie pracownikowi będącemu radnym wypowiedzenia zmieniającego.
Wedle utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, prawidłowa wykładnia przepisów ustawowych o szczególnej ochronie stosunku pracy radnego obejmuje również zakaz wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym bez zgody właściwej rady.
W przedmiotowej sprawie Rada przeanalizowała zawarte we wniosku informacje. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej we wniosku nie odniosła się do sposobu wykonywania przez radnego obowiązków pracowniczych ani nie wskazała, że podstawą zmiany warunków pracy i płacy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Pana Stanisława Wajsa mandatu radnego Rady Powiatu w Lipsku. Pominięto również fakt, iż Pan Stanisław Wajs został zatrudniony  w Publicznej Szkole Podstawowej  Bąkowej na podstawie porozumienia, które zostało zawarte w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie IVP 343/16, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie VI Pa 33/18, którym został przywrócony do pracy w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepielowie na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Dodatkowo należy wskazać, iż Pan Stanisław Wajs  jest nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania. Zgodnie z art.18 ust.1 Karty Nauczyciela „Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko”. Jak wynika z wyjaśnień radnego, nie wyraził zgody na zmianę stanowiska pracy.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wskazując fakt, iż pracodawca w swoim uzasadnieniu wniosku nie wskazał na jakiekolwiek uchybienia ze strony radnego w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, Rada Powiatu w Lipsku podejmuje stosowną uchwałę.
Rada Powiatu w Lipsku opiera swoją decyzję wynikającą z analizy wniosku i przedstawionych przyczyn planowanej zmiany warunków pracy i płacy radnego oraz na podstawie wyjaśnień złożonych przez radnego Stanisława Wajsa oraz innych dostępnych materiałów i informacji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Sosnowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXVII/208/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę oraz wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego Rady Powiatu w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Józef Sosnowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2021 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2021 13:00 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)