Uchwała Nr XXXIII/191/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, za 2020 i 2021 rok.

­
Komentarz

­

Uchwała Nr XXXIII/191/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 grudnia 2020 roku
 
 
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, za 2020 i 2021 rok.
 
 
Na podstawie:
-  art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920);
- art. 66 ust.4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r. poz.351 ze zm.). 
 
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1
 
Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok wybiera się następującego wykonawcę:
FEU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A; 40-008 Katowice.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2019r. poz.351 ze zm./ roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje, zgodnie z zapisem art.66 ust.4 cytowanej wyżej ustawy, organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.
W dniu 13 listopada 2020 roku Dyrektor SPZ ZOZ w Lipsku złożyła pismo do Rady Powiatu w Lipsku z prośbą o wskazanie podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego.
W postepowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 roku wybrano ofertę: FEU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A; 40-008 Katowice. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania zamawiającego, opisane w zapytaniu ofertowym i złożył najkorzystniejszą ofertę. 
Cena usługi : 12.054,00zł /brutto/.
 
Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi dla budżetu powiatu skutków finansowych.
 
Przewodniczący Rady Poiwatu
Józef Sosnowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/191/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, za 2020 i 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Joanna Sfora
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2021 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2021 15:01 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)