Uchwała Nr XXXIII/189/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

­
Komentarz

­

 
Uchwała Nr XXXIII/189/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 grudnia 2020 roku
 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
 
 
Na podstawie:
-  art.12 pkt 11 i art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920);
- art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi na przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów w obrębie gminy Sienno wykonaną na zlecenie Zarządu Powiatu Lipskiego, a prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku – skargę z przyczyn określonych w uzasadnieniu, uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/189/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 
      W dniu 18 listopada 2020 roku do Rady Powiatu w Lipsku wpłynęła skarga na przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów w obrębie gminy Sienno wykonaną na zlecenie Zarządu Powiatu Lipskiego, a prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku. 
     Zgodnie z treścią art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. W myśl art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, jest Rada Powiatu. 
    W związku z obowiązującą, w tym zakresie procedurą, Przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku przekazał powołaną wyżej skargę do rozpatrzenia  celem wypracowania projektu rozstrzygnięcia do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Powiatu w Lipsku. Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił skarżącego, że skarga nie może być załatwiona  w ustawowym terminie, ponieważ sesja została zaplanowana na dzień 30.12.2020r. Skarga zostanie rozpatrzona na sesji zaplanowanej na dzień  30.12.2020 r. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi do dnia 30.12.2020 r.
 
     W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 grudnia 2020 roku, ustalono, iż modernizacja ewidencji gruntów na obrębie Sienno została wszczęta w 1995 roku na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Wykonawcą było Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu – Pracownia Geodezyjna Nr 4 w Lipsku. Modernizacja ta polegała na nowym pomiarze granic w terenie i protokólarnym ich ustaleniu.  
W 1998 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu – filii w Lipsku wpłynęło zgłoszenie roboty geodezyjnej dotyczące w/w modernizacji i zostało zarejestrowane pod nr: KERG-2088-50/98, który jest również numerem operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego. Z dokumentów zawartych w operacie  nr 2088-50/98, a mianowicie:
 -  wypisu z rejestru gruntów na dzień 23.05.1995 roku oraz protokołu ustalenia stanu władania z dnia 31.08.1995 roku dla Urzędu Gminy i z dnia 4.12.1995 roku dla Gminnej Spółdzielni wynika, że działka nr 1520 jest we władaniu Gminy Sienno, natomiast  działki nr 1515, 1521/3, 1521/4 figurują na Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. 
W dniu 26.02.1997 roku został przyjęty do zasobu operat techniczny nr: 2088-59/96 dotyczący podziału działki 1515/2 na działki 1515/3 o powierzchni 0.97 ha i 1515/4 o powierzchni  0.77 ha oraz działki 1520/2 na działki: 1520/3 o powierzchni 0.05 ha i 1520/4 o powierzchni  0.08 ha. 
Ustalono również, iż w roku 2001 w celu dokończenia zleconej modernizacji, Zarząd Powiatu Lipskiego zlecił jako II etap modernizacji  aktualizację ewidencji gruntów i wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów  i budynków. 
Z dokumentacji dołączonej do operatu technicznego wynika, że w tym etapie nastąpiło ogłoszenie nowego stanu władania na podstawie dokumentacji sporządzonej w etapie I.  
Z wypisu z rejestru gruntów z dnia 13.06.2001 roku  wynika, że  działki nr :
1520/4 o nowej powierzchni 0.0856 ha (przed modernizacją 0.08 ha)
1521/4 o nowej powierzchni 0.0760 ha (przed modernizacją 0.09 ha), 
1515/4 o nowej powierzchni 0.6754 ha (przed modernizacją 0.77 ha)
1521/3 o nowej powierzchni 0.0907 ha (przed modernizacją 0.12ha)
wpisane są jako własność Gminy Sienno, a skarżący wspólnie z małżonką wpisani są jako współużytkownicy wieczyści do ½ część. 
Protokół ogłoszenia nowego stanu władania podpisał przedstawiciel właściciela, czyli Urzędu  Gminy w Siennie. Skarżący został powiadomiony tylko dla działek nr 1415, 1310, których był wówczas właścicielem.
W roku 2018 dokonano podziału działki nr 1279/1, która graniczy bezpośrednio z działką nr 1515/4. W operacie przyjętym do zasoby za nr P.1409.2018.399 Skarżący zgodził się na przebieg granicy, co potwierdził swoim podpisem w protokole przyjęcia granic nieruchomości. Należy również zasygnalizować błędne podejrzenia Skarżącego (pismo z dnia 03.08.2020 roku), że „ubytek w powierzchni najprawdopodobniej powstał przy ustalaniu granicy północnej”. Z dokumentacji  modernizacyjnej wynika, iż powierzchnie działek od strony północnej zmieniły się bardzo nieznacznie, a mianowicie:
- nr 1521/1 ( przed modernizacją 0.26 ha, po modernizacji 0.2571 ha)
- nr 1521/2 ( przed modernizacją 0.08 ha, po modernizacji 0.0809 ha)
         - nr 1520/6 ( przed modernizacją 0.2098 ha, po modernizacji 0.2098 ha)
- nr 1521/3 ( przed modernizacją 0.05 ha, po modernizacji 0.0458 ha)
Wyniki modernizacji zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków w dniu 03.01.2002 roku. Należy nadmienić, iż numeracja działek nie została zmieniona jak sugeruje Skarżący. Również istotnym jest, iż okres tzw. rękojmi wykonanych prac upłynął po 3 latach od zakończenie procedury wykonywanej modernizacji. W okresie tym można było zgłaszać wszelkie zastrzeżenia do wykonanych prac geodezyjnych. Żadna ze stron nie wniosła w tym okresie uwag i zastrzeżeń, tym bardziej, że również w tym okresie (tj. w dniu 30 stycznia 2002 roku) dokonywano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Reasumując: 
Po zrealizowaniu czynności wyjaśniających, w toku których Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedłożonymi w tej sprawie dokumentami, wyjaśnieniami Geodety Powiatowego – ustalono, iż skarga na przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów w obrębie gminy Sienno wykonaną na zlecenie Zarządu Powiatu Lipskiego, a prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lipsku jest bezzasadna.
Mając na uwadze fakt, iż uchwała wraz z jej uzasadnieniem jednocześnie stanowić będą zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi w trybie art.238 k.p.a. wskazuje się na pouczenie wynikające z treści art.239 k.p.a., iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/189/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2021 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2021 14:41 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)