Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Lipskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

­

Zarządzenie Nr 43/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 3 listopada 2020 roku

 

w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
w związku § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.  W okresie od dnia 3 listopada 2020 roku do dnia 4 grudnia 2020 roku wprowadza się
w Starostwie Powiatowym w Lipsku pracę zdalną z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Z zakresu pracy zdalnej wyłącza się pracowników realizujących zadania niezbędne
do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

3.  Do warunków świadczenia i rozliczania pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz Regulamin pracy zdalnej
w Starostwie Powiatowym w Lipsku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

w.z. STAROSTY

/-/ Maria Węgrzecka

Wicestarosta

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Lipskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Maria Węgrzecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2020 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2020 08:52 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)