Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego oraz zasad jej koordynacji.

­

Zarządzenie Nr 46/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego oraz zasad jej koordynacji

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego, zwane dalej Zasadami kontroli zarządczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Procedurę zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lipsku w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrola zarządcza w Powiecie Lipskim, jako jednostce samorządu terytorialnego funkcjonuje na dwóch poziomach:

1) I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Starostę Lipskiego w Starostwie Powiatowym w Lipsku.


2) II poziom – kontrola zarządcza na poziomie Powiatu Lipskiego, jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywana przez Starostę Lipskiego.

§ 3

Zobowiązuję się wszystkich naczelników wydziałów, kierowników referatów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku do:

1) zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84);
2) zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i zapewnienia jego realizacji.

§ 4

Zobowiązuję się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipskiego do:

1) zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84);
2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia;
3) zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki;
4) składania Staroście Lipskiemu w terminie do końca lutego każdego roku, za pośrednictwem Koordynatora kontroli zarządczej, o którym mowa w § 5, informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za poprzedni rok w kierowanej jednostce, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Zasad kontroli zarządczej.

§ 5

1) Koordynację kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego prowadzi Sekretarz Powiatu, zwany Koordynatorem kontroli zarządczej.

2) Sekretarz Powiatu, jako Koordynator kontroli zarządczej organizuje system kontroli zarządczej
i sprawuje z upoważnienia Starosty ogólny nadzór nad skutecznością działania tego sytemu
i prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z poszczególnych jego elementów.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 5/10 Starosty Lipskiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku i jednostkach organizacyjnych powiatu.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipskiego oraz zasad jej koordynacji.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2020 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2020 08:31 Korekta błędów piśmienniczych. (Piotr Tkaczyk)
09.11.2020 09:59 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)