Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku.

­

Zarządzenie Nr 44/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku, zwany dalej „Kodeksem Etyki” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku do zapoznania się
z Kodeksem Etyki oraz przestrzegania jego postanowień.
2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Starosta Lipski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2020 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2020 08:33 Korekta błędów piśmienniczych. (Piotr Tkaczyk)
09.11.2020 09:43 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
09.11.2020 09:43 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)