Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku

­
Uchwała Nr XXVII/159/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku
 
Na podstawie: 
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 
- art. 39 ust.  7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
 Traci moc Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
 
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
 
Przedkładany projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku wynika z:
1) likwidacji z dniem 31 sierpnia  2020 r. Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, przy ul. Łoteckiego 24;
2) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, przy ul. Łoteckiego 24;
3) utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II Stopnia w Lipsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku;
4) utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
Na podstawie art. 39 ust. 7 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty pismem z dnia 10 czerwca 2020 r. nr DRA.542.3.3.2020.TT wydał pozytywną opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego od 1 września 2020r.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały został przedstawiony właściwym organom zawodowym.  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lipsku, w dniu 16 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostali przedstawiciele związków zawodowych nie skorzystali z prawa do przedstawienia opinii w wyznaczonym terminie, co jest traktowane jako rezygnacja z prawa do wyrażenia opinii.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Sylwia Mroczkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2020 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.09.2020 12:22 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)