Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.

­
Uchwała Nr XXIII/143/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 maja 2020 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 1495 i 2493 oraz  z 2020 r. poz. 400, 462 i 875 ) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Lipski porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze powiatów opatowskiego i lipskiego relacji: Opatów - Lipsko przez Ożarów, Tarłów .
 
§ 2
Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w porozumieniu.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego. 
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2475 ze zm.)  – powiatowe przewozy pasażerskie  mogą być wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej wyżej ustawy, Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.
Porozumienie dotyczyć będzie powierzenia przez Powiat Opatowski zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: „Opatów - Lipsko przez Ożarów, Tarłów”, na rzecz Powiatu Opatowskiego.
Organizowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na powierzanym zadaniu realizowane będzie przez Organizatora tych przewozów  - Powiat Opatowski. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Opatowskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Zarząd Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2020 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2020 15:35 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)