Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

­
Uchwała Nr XXIII/142/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXV/123/2016 RADY POWIATU LIPSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE:  OKREŚLENIA RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU ICH PRZYZNAWANIA 
 
Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)
- art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 
 
RADA POWIATU uchwala, co następuje:
 
§ 1
  W uchwale Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia  28 września 2016 roku  w sprawie:  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla  nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania  w załączniku nr 1 „Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski.” wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) Referacie – należy przez to rozumieć Referat Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Lipsku”; 
 2) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) kierowniku RES lub osobie upoważnionej przez Starostę – należy przez to rozumieć Kierownika Referatu Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Lipsku  lub osobę upoważnioną przez Starostę”;
 3) w § 2 w pkt. 12 wyraz „budecie” zastępuje się wyrazem „budżecie”;
 4) w § 3 w ust. 2 w pkt. 5 skreśla się wyrazy „oraz protez”;
 5) w § 5 w ust. 2 w pkt.1 wyrazy „aktualne zaświadczenie lekarskie” zastępuje  się wyrazami:  
   „zaświadczenie lekarskie - wydane w okresie nie  dłuższym niż trzy miesiące przed terminem 
   złożenia wniosku o przyznanie  świadczenia - ”;
6) w § 5 w ust. 2 w pkt. 2 wyrazy: „15 września” zastępuje się wyrazami: „15 października”;
7) w § 5 w ust. 2 pkt. 3 skreśla się;
8) w § 6 w ust. 1 wyrazy: „do dnia 15 września” zastępuje się wyrazami: „15 października”;
9) w § 6 w ust. 6 wyrazy: „do dnia 30 września” zastępuje się wyrazami: „30 października”;
10) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej  składa dyrektor szkoły, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, wydaje  kierownik RES lub osoba upoważniona przez Starostę.”;
11) w § 8 w ust. 1 wyrazy: „do 30 września” zastępuje się wyrazami: „do 30 listopada”;
12) w § 10 w ust. 4 wyraz: „Wydział” zastępuje się wyrazem: „Referat”;
13) § 12 otrzymuje brzmienie: „Wnioski ewidencjonowane są w rejestrze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, prowadzonym przez Referat Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Lipsku. 
14) załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli skreśla się.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Lipskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia  28 września 2016 roku w sprawie:  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Zgodnie z art. 72 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 192 r. Karta Nauczyciela -- niezależnie od przysługującemu nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Powyższe uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Zmiany w zapisach Regulaminu Funduszu Zdrowotnego zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Wydział EKSIT
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2020 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2020 15:28 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)