Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.

­
Uchwała Nr XXIII/139/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 maja  2020 roku
 
 
w sprawie: likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.
 
Na podstawie:
-  art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 
- art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się Technikum w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                       
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, pełnoletnich uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwego do prowadzenia szkół danego typu.  W chwili obecnej w likwidowanej szkole nie prowadzi się naboru i nie uczęszczają do niej uczniowie.
Powiat Lipski rozpoczął procedurę likwidacji szkoły po złożeniu w dniu 20 stycznia 2020 roku przez Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wniosku o podjęcie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. 
W dniu 30 stycznia 2020 roku Rada Powiatu w Lipsku podjęła Uchwałę Nr XX/124/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Powyższa uchwała wraz z prośbą o wydanie opinii została przekazana do Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu 11 lutego 2020 roku.
Mazowiecki Kurator Oświaty Postanowieniem nr DRA.542.1.10.2020.TT z dnia 11 marca 2020 r. wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały został przedstawiony właściwym organom zawodowym. Zarząd Oddziału ZNP w Lipsku wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji w/w szkoły. 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Wydział EKSIT
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2020 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2020 15:07 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)