Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2

­
Uchwała Nr XXII/134/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia  2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2
 
Na podstawie:
- art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)
 
Rada Powiatu w Lipsku uchwala , co następuje;
 
§ 1
Zatwierdza się następujące powiatowe przepisy porządkowe:
1) Uchwałę Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2020r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) Uchwałę Nr LXI/138/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2020r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku i jednostek organizacyjnych wymienionych w uchwale Nr LVIII/127/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2020r., a także zostaje podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lipsku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwieszczenia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodniczący Rady
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2020 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2020 09:51 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)