Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Lipsku.

­

 

Uchwała Nr XXI/128/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 27 lutego 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XLII/260/2006 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Rada Powiatu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2020 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2020 12:46 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Szmit)