Uchwała nr XLV/105/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

­

Uchwała nr XLV/105/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 ze zm.);

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869);

- § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2019 rok nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

1. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 026 zł, zgodnie z wnioskiem komendanta KP PSP w Lipsku.

2. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 - oświata i wychowanie o kwotę 201 070 zł, zgodnie z wnioskami złożonymi do Zarządu Powiatu w Lipsku przez kierowników jednostek oświatowych.

3. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 852 - pomoc społeczna o kwotę 106 939 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Lipsku przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

4. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 853 - pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 8 636 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Lipsku przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Lipsku.

5.  Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 810 zł, zgodnie z wnioskami  złożonymi do Zarządu Powiatu w Lipsku przez kierowników jednostek oświatowych.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi        56 885 989,30 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie                                              49 794 467,30 zł,

b) majątkowe w kwocie                                          7 091 522,00 zł.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

 

                                                                  

                                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                    Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/105/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Przewodniczący Zarządu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.12.2019 09:46 Edycja dokumentu (Joanna Sfora)
09.12.2019 09:13 Utworzenie dokumentu. (Joanna Sfora)