Uchwała Nr XLIV/104/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

­

Uchwała Nr XLIV/104/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

Z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz 38b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu w Lipsku upoważnia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Lipsku- Panią Korynę Kucharczyk do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo‑wychowawczymi, a w szczególności do:

 1. Żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
 2. Wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej- w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wykonywane są ich zadania;
 3. Przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 4. Przeprowadzania oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą;
 5. Żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;
 6. Obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 7. Przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej;
 8. Korzystania z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego.

 

§2.

 1. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora PCPR w Lipsku.
 2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub ustania stosunku pracy.

 

§3

Traci moc upoważnienie Nr AG.0021.81.2014 z dnia 22 września 2014 roku.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 roku.

 

                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                          Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/104/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Przewodniczący Zarządu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2019 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2019 15:01 Utworzenie dokumentu. (Joanna Sfora)