Uchwała Nr XLII/97/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

­

Uchwała Nr XLII/97/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 20 listopada 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 

Na podstawie:

art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVI/76/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 oraz uchwałą Nr XVII/83/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2024

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/91/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Udziela się poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków zaplecza administracyjno – technicznego Szpitala Powiatowego w Lipsku” w kwocie 215 104,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sto cztery złotych 00/100), powiększonej o należne odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki oraz inne należności wynikające z umowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII/97/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Przewodniczący Zarządu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2019 08:28 Utworzenie dokumentu. (Joanna Sfora)