Uchwała Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”

­

Uchwała Nr XXXIX/92/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 04 listopada 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”

          

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z  późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Zarząd  Powiatu w Lipsku  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”, polegający na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na terenie Powiatu Lipskiego.

 

§ 2.

1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                              Śmieciuch Sławomir

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Przewodniczący Zarządu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2019 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2019 15:22 Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 4 listopada 2019 r." (Piotr Tkaczyk)
04.11.2019 13:38 Utworzenie dokumentu. (Joanna Sfora)