Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą.

­

Lipsko, dnia 17.04.2019 r.

Znak: OŚR 6620.8.1.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postepowania

 

            Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U.
z 1963 r., Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu z dniem 10 kwietnia 2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych numerami działek:

 

 • 657 o pow. 0,50 ha,
 • 956 o pow. 0,20 ha,
 • 973 o pow. 0,22 ha,
 • 999 o pow. 0,59 ha,
 • 1007 o pow. 0,13 ha,
 • 1021 o pow. 0,12 ha,
 • 1548 o pow. 0,20 ha,
 • 1444/1 o pow. 0,1544 ha,

 

położonych w obrębie Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą.

 

 • Wójt Gminy Solec nad Wisłą wystąpił do Starosty Lipskiego z wnioskiem o wydanie decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) potwierdzającej, że działki o nr.: 657, 956, 973, 999, 1007, 1021, 1548, 1444/1 położone w obrębie geodezyjnym Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą – stanowią mienie gromadzkie.

            Art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi, że Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 stanowią mienie gromadzkie.

            Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy, za mienie gromadzkie można uznać jedynie te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne położone na terenach wiejskich które stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Z przepisu tego wynika, że definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. Nr 64/62 poz. 303 ze zm.). W § 1 tego rozporządzenia znajduje się definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z jej treścią, przez użyte
w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie, rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191), stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe (pkt 1), a przez dawne gromady – rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 r. (pkt 3).

            Tym samym, dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, istotny jest stan prawny w okresie poprzedzającym datę, a w szczególności to, czy nieruchomość należała do istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków.

            Do zaliczenia nieruchomości w poczet mienia gromadzkiego w rozumieniu art. 8
ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, niezbędne jest jeszcze ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była ona faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

            W związku z powyższym informuję, że strony będą mogły na każdym etapie postępowania zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

            Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Solec nad Wisłą, a także zapoznanie mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

            Ponadto informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą;
 2. Sołtys wsi Wola Pawłowska, 27-320 Solec nad Wisłą;
 3. aa.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Andrzej Łyjak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2019 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2019 12:11 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)