KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU

­

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy:  starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 48 3783011;

 

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;

 

 1. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym;

 

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz inne przepisy prawa regulujące realizację danego celu;

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

 1. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany
  w zdaniu pierwszym;

 

 1. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe prawa realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

 

 1. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

 

 1. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

 1. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.

W załącznikach znajdą Państwo klauzule sczegółowe dla poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Inspektor Ochrony
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2018 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2019 14:43 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna w zakresie transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu w Lipsku" (Piotr Tkaczyk)
30.12.2019 11:23 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - informacja publiczna" (Piotr Tkaczyk)
30.12.2019 11:23 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej." (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:57 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:57 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:56 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:56 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:56 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:56 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:56 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów" (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w sprawach z zakresu budownictwa (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu (Piotr Tkaczyk)
20.12.2019 12:54 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:09 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w sprawach z zakresu budownictwa" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:09 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:08 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:08 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w sprawach z zakresu ochrony środowiska" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:08 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:08 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:08 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów" (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:07 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Piotr Tkaczyk)
18.12.2019 11:06 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Piotr Tkaczyk)
09.12.2019 19:55 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
04.10.2019 11:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości" (Piotr Tkaczyk)
04.10.2019 11:36 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Piotr Tkaczyk)
04.10.2019 11:28 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości " (Piotr Tkaczyk)
04.10.2019 11:28 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Piotr Tkaczyk)
18.09.2019 07:22 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
18.09.2019 07:22 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu" (Piotr Tkaczyk)
18.09.2019 07:22 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Piotr Tkaczyk)
16.09.2019 13:30 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
16.09.2019 13:30 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (Piotr Tkaczyk)
16.09.2019 13:30 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Architektury i Budownictwa (Piotr Tkaczyk)
16.09.2019 13:29 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa" (Piotr Tkaczyk)
16.09.2019 13:29 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:02 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:02 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:02 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Architektury i Budownictwa" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 13:01 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:59 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Architektury i Budownictwa (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 12:58 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:37 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:35 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:35 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:35 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:35 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Architektury i Budownictwa" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:35 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów" (Piotr Tkaczyk)
21.08.2019 09:33 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
14.05.2019 13:39 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
07.12.2018 07:25 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
08.06.2018 09:52 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
22.05.2018 12:55 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)