x 
Drukuj
Piotr Tkaczyk 01.08.2017 09:57

Zapytanie ofertowe nr 22/2017 dotyczące „Monitoring budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku administrowanego przez Starostwo Powiatowe przy ul. Partyzantów 4”

­

AG.272.1.22.2017

Lipsko, 01.08.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2017

Starostwo Powiatowe w Lipsku z siedzibą w Lipsku (27-300) przy ul. Rynek 1 zaprasza
do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) na:

 

Monitoring budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku administrowanego przez Starostwo Powiatowe przy ul. Partyzantów 4

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Lipsku

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

tel: 48-37-83-011, fax: 48 37-83-044

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy monitoring z radiowym systemem powiadamiania w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1 oraz w budynku administrowanym przez w/w Starostwo zlokalizowanym w Lipsku przy ul. Partyzantów 4.
 2. W ramach realizacji usługi monitoringu Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. monitorowania przez całą dobę sygnałów pochodzących z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach;
  2. rejestrowania sygnałów pochodzących z monitorowanego systemu alarmowego (sygnałów testowych, sygnałów technicznych informujących o usterkach);
  3. rejestrowania wszystkich informacji przekazywanych osobom upoważnionym przez Zamawiającego;
  4. udostępniania na żądanie Zamawiającego wszystkich dokumentów sporządzonych
   w związku z rejestrowaniem sygnałów pochodzących z systemu alarmowego oraz informacji przekazywanych Zamawiającemu;
  5. przybycia i interwencji załogi interwencyjnej w godz. 6:00 – 22:00 w maksymalnym czasie 15 min, a w godz. 22:00 – 6:00 w maksymalnym czasie do 10 min od przekazania sygnału alarmowego oraz dokonania sprawdzenia i zabezpieczenia obiektu bez wchodzenia do wewnątrz budynku stanowiącego własność Zamawiającego za wyjątkiem jego pisemnego upoważnienia do takiej czynności;
  6. w razie potrzeby objęcia obiektów dodatkowym dozorem fizycznym;
  7. powiadamiania osób upoważnionych przez Zamawiającego o podjęciu działań interwencyjnych, a także o każdym fałszywym oraz nie odwołanym alarmie;
  8. zainstalowania własnej anteny nadawczej i ewentualnego urządzenia pomocniczego
   w tym także gdy Wykonawca uzna to za stosowne wymianę centrali na własny koszt;
  9. przedstawienia na wezwanie Zamawiającego raportu dotyczącego wysłanych sygnałów testowych, rozbrojenia i uzbrojenia alarmu;
  10. interwencji załogi patrolowej w przypadku uzasadnionych bez względu na ilość zdarzeń
   w danym miesiącu – koszt tych interwencji zostanie wliczony w koszt miesięcznej opłaty za usługę monitoringu;
  11. przekazywania informacji w razie zaistnienia takiej konieczności o powstałym, zdarzeniu w nadzorowanym obiekcie, właściwej miejscowo jednostce Policji.
 3. W obiektach Zamawiający posiada zainstalowany, sprawny system alarmowy. W skład systemu alarmowego wchodzą: czujniki, centrala, stosowne okablowanie, stanowisko do rozkodowania i kodowania obiektu.
 4. Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z infrastrukturą alarmową
  u Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres 01.09.2017r. – 31.08.2020r.

 

 1. Termin związania ofertą

Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Istotne zasady realizacji zamówienia
 1. Płatność za usługę następować będzie w cyklach miesięcznych w terminie 14 dni
  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany
  w fakturze. Za termin dokonania wpłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Przelew wierzytelności lub zawarcie umowy przekazu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania godzin załączania i wyłączania lokalnego systemu alarmowego w czasie wskazanym w umowie. W przypadku zmiany godzin uzbrojenia i rozbrojenia alarmu do obowiązków Zamawiającego należy w dotychczas ustalonych godzinach zgłosić ten fakt do stacji monitorowania.
 3. Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności lokalny system alarmowy,
  w szczególności poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.
 4. Włączanie lub wyłączanie lokalnego systemu alarmowego poza godzinami wskazanymi
  w umowie nie będzie traktowane jako naruszenie, tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia telefonicznego (z podaniem hasła) stacji monitorującej.
 5. W przypadku odebrania alarmu z obiektu monitorowanego Wykonawca wysyła niezwłocznie na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego.
  W miarę potrzeb powiadomiona zostaje policja oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego, wymienione w umowie.
 6. Dopuszcza się wystąpienie w kolejnych miesiącach obowiązywania umowy
  po jednym nieuzasadnionym alarmie.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłączenia lokalnego systemu alarmowego Zleceniodawcy.
 8. W przypadku nie uzbrojenia systemu alarmowego we wskazanych przez Zamawiającego godzinach, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie
  z osobami wskazanymi w umowie po stronie Zamawiającego.

 

 1. Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert
 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny brutto. Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych polegających
  na błędnych obliczeniach matematycznych, a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto określoną przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia, oferty złożone
  na innych niż załączniki nr 1 do niniejszego zapytania formularzach oraz oferty,
  do których nie zostaną załączone dokumenty wskazane w pkt XI niniejszego zapytania.

 

 1. Termin i sposób złożenia oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1.
 2. Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przy imiennych pieczątkach przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta jest podpisywana na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do 08.08.2017 roku do godziny 15:30 osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, sekretariat I piętro. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
 4. Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: „Monitoring obiektów w Lipsku postępowanie numer 22/2017”. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta powinna być także oznaczona pieczątką firmową Wykonawcy.
 5. Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pani Agnieszka Skrobisz, e-mail: adgos@powiatlipsko.pl, tel. 48 37 83 021.

 

 1. Termin otwarcia ofert

09 sierpnia 2017 roku godzina 8:00, pokój 21, siedziba Starostwa Powiatowego w Lipsku,
ul. Rynek 1.

 

 1. Kryteria oceny ofert
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100%.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto
  za wykonanie całości zamówienia, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
 5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić, iż posiadają aktualną koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432, z późn. zm.)
 2. Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić, iż zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
  o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1432, z późn. zm.), spełniają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – jeżeli dotyczy.
 4. Parafowany wzór umowy (zał.nr 2).

 

 1. Kary umowne, które uwzględnione zostaną w umowie
 1. W przypadku wyrządzenia szkody wynikającej z nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca odpowiada za normalne następstwa działania lub zaniechania w pełnej wysokości nieograniczonej sumą ubezpieczenia wskazaną w polisie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

     Zamawiający zastrzega, że może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia
w każdym czasie, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 – wzór umowy

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe nr 22/2017 dotyczące „Monitoring budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz monitoring budynku administrowanego przez Starostwo Powiatowe przy ul. Partyzantów 4”
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Skrobisz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2017 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2017 09:57 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)