x 
Drukuj
Piotr Tkaczyk 10.06.2014 16:43

Kompetencje rady powiatu

­

Rada powiatu jest organem  stanowiącym i kontrolnym  powiatu.

Do właściwości rady powiatu należy w szczególności:
 •     stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 •     wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 •     powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty,  skarbnika powiatu,
 •     stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 •     uchwalanie budżetu powiatu,
 •     rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 •     podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, 
 •     określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 •     podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 •     podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kompetencje rady powiatu
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2014 16:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2018 12:03 Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk)
10.06.2014 16:43 Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk)