Uchwała Nr CXX/271/2021
Zarząd Powiatu w Lipsku
z dnia 26 listopada 2021 r.
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz uchwały Nr CXVI/258/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.” uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”, powierzając realizację wskazanego zadania Fundacji „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1; 26-600 Radom
 
§ 2.
1. Zadanie, o którym mowa w §1 finansowane będzie z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Lipskiemu z budżetu państwa.
 
2. Z podmiotem o którym mowa w § 1, zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 
3. Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania określonego w § 1 wynosi 60 060,00 zł oraz 3 960,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:     
                    Przewodniczący Zarzadu Powiatu 
Śmieciuch Sławomir
Dygas Artur 
 
Gaik Lucyna
 
Ostrach Zbigniew 
 
Węgrzecka Maria 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W związku z zakończeniem procedury oceny ofert złożonych w konkursie na zadanie pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.” Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi Powiatu w Lipsku propozycję wyboru oferty złożonej przez Fundację „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1; 26-600 Radom, która spełniła wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz uzyskała największą liczbę punktów. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 Przewodniczący Zarzadu Powiatu 
Śmieciuch Sławomir
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXX/271/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r."
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:26.11.2021 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:26.11.2021 11:14